21 ное 2019

Доставка и гаранционна поддръжка на оборудване (компютърна техника и периферни устройства, скенери, фото техника, видео техника и аудио техника) за нуждите на Институт за изследване на изкуствата към Българска академия на науките в изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), разделена на 5 обособени позиции

Срок за получаване на оферти: 07.01.2020г. до 17:30 ч.

Решение за откриване на процедура
25.11.2019г.
Обявление за поръчка – Директива 2014/24/ЕС / ЗОП
25.11.2019г.
Документация
26.11.2019г.
Проект на договор
26.11.2019г.
Приожение ЕЕДОП
26.11.2019г.
Методическо указание за попълване на ЕЕДОП
26.11.2019г.
Oбразци на документи
26.11.2019г.

Решение № 19 прекратяване процедура по обособена позиция № 4
14.01.2020 г.

Обявление за възложена поръчка – прекратяване
10.02.2020 г.

Протокол №1
17.03.2020 г.
Протокол №2
17.03.2020 г.
Доклад за класиране
17.03.2020 г.
Решение за класиране
17.03.2020 г.

Договор №6 – РД  от 11.05.2020 г.  с "Фото Синтезис" ЕООД
15.06.2020 г.
Договор №7 – РД  от 11.05.2020 г.  с "Алмар Ко" ЕООД
15.06.2020 г.
Договор №8 – РД  от 11.05.2020 г.  с "АТС-България" ООД
15.06.2020 г.
Договор №9 – РД  от 11.05.2020 г.  с "Смарт Софт" ЕООД
15.06.2020 г.

Обявление за възложена поръчка
15.06.2020 г.

Обявление за приключване на договор по обособена позиция №5
18.08.2020 г.
Обявление за приключване на договор по обособена позиция №2
08.09.2020 г.
Обявление за приключване на договор по обособена позиция №1
28.09.2020 г.
Обявление за приключване на договор по обособена позиция №3
09.04.2021 г.