21 дек 2020

Ранни конници. Зооморфни и растителни мотиви в апликациите за конска сбруя от V в. пр. Хр.

Автор гл. ас. д-р Руслан Стойчев от сектор Изобразителни изкуства
Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст

Металните украшения към амуницията на коня привличат вниманието на учените още с първите случайни находки от края на XIX в. В редица научни публикации се поставят основните въпроси за изясняване на тяхното положение и състав, предназначението и функциите им. Инцидентното откриване на тези предмети и липсата на задоволителна информация за вписването им в конкретен контекст, често са причина за различното наименование и опити за обяснение. В тематично отношение предлаганият планов проект е свързан с широкото изследователско поле, което предлага тази изключително специфична група паметници от територията на съвременна България. От гледна точка на изследваните материали той се явява естествено продължение на предходния ми планов проект „Генезис на украсата на конската амуниция в Тракия (VІІ-V в. пр. Хр.).
Към днешна дата произходът на ранните паметници с украса от зоо- и фитоморфни мотиви остава неуточнен. Материалите от няколко комплекса, проучени през втората половина на XX в., показват, че в V в. пр. Хр. в Тракия на север от Хемус възниква една оригинална „провинция” с апликации в зооморфен стил, който няма художествена връзка с по-ранния период. В много от характеристиките си той е релевантен на явления, които в научната литература се обозначават с определението „трако-скитско” изкуство. Част от тези черти участват във формирането на изобразителната програма на „класическото” тракийско художествено наследство от IV  в. пр. Хр. нататък.
Основната цел на проекта е да се проследи процеса на навлизане и възприемане на животинските изображения и растителните мотиви в паметниците от територията на съвременна България. Анализът на материалите от комплексите ще предостави възможност да се прецизират датировките на отделните примери и на тази база да се търси началото на появата им, времето и причините за тяхното разпространение. Стиловият и сравнителен анализ с аналогични паметници от по-широк географски ареал ще позволи да се разграничат зоните на художествено влияние – от изкуството на степните народи от север от една страна и гръцкото и малоазийско изкуство от друга. Уточняването на иконографските прототипи ще предостави необходимата основа за обсъждане на въпроса за адаптирането на форми и декоративни схеми в местна среда. Ще се търсят и сведения за местното производство и ателиета.
Изследването ще даде възможност да се изяви ролята на военната субкултура като среда за развитие на местното изкуство, за възприемането и разпространяването на определени идеи и свързаните с тях нови изображения. Публикацията на проекта ще представи съвременни наблюдения върху цяла група паметници от тракийските земи, ще допълни досегашните проучвания, ще допринесе за изработването на нови механизми при изследването на различни предметни форми на тракийската торевтика.
 
Срок на изпълнение: Две години (декември 2020 – декември 2022).
I – ви етап: декември 2020 – юли 2021: Анализ и обработка на паметниците, съхранявани в колекциите на съответните музеи в страната.
II – ри етап: юли 2021 – ноември 2022: Работа върху текста.
Жанр: монографично изследване.
Институции, свързани с изпълнението на проекта: ИИИзк-БАН, НИМ, НАИМ-БАН, Регионалните исторически музеи в Ловеч, Велико Търново, Шумен, Русе и Варна, Археологически музей в Пловдив.
Статии, свързани с основния текст на проекта ще бъдат предоставени за публикуване в национални научни издания.