28 фев 2023

Рецензии и становища за дисертацията на Гергана Костадинова

На 30 март 2023 г., четвъртък, от 11:00 ч. научното жури, назначено със заповед № 613-РД / 30.11.2022 г., по решение на Научния съвет на Института за изследване на изкуствата, БАН (протокол № 10, т. 3 / 25.11.2022 г.), в състав:

проф. д-р Ангелина Петрова, ИИИзк
проф. д-р Анда Палиева, НМА
проф. д-р Борислав Ясенов, АМТИИ
проф. д-р Даниела Андонова-Маринова, НМА
проф. д. н. Кристина Япова, ИИИзк, председател
 

ЩЕ ПРОВЕДЕ
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА
 
НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
 
МЕЖДУ КЛАСИКАТА И ДЖАЗА:
СТИЛОВИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ЖАНРОВИ ТРАНСФОРМАЦИИ В БЪЛГАРСКАТА МУЗИКА
В КРАЯ НА XX И НАЧАЛОТО НА XXI ВЕК
 
НА ОТЧИСЛЕНАТА С ПРАВО НА ЗАЩИТА РЕДОВНА ДОКТОРАНТКА
кКЪМ СЕКТОР МУЗИКА ПРИ ИИИзк
 
ГЕРГАНА ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА
 
ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР
ПО НАУЧНАТА СПЕЦИАЛНОСТ МУЗИКОЗНАНИЕ И МУЗИКАЛНО ИЗКУСТВО, 8.3.

 
проф. д-р Анда Палиева, рецензия
проф. д. н. Кристина Япова, рецензия
проф. д-р Ангелина Петрова, становище
проф. д-р Борислав Ясенов, становище
проф. д-р Даниела Андонова-Маринова, становище

 Гергана Костадинова, автореферат
 
Рецензии и становища английска версия:
 
Prof. Anda Palieva, PhD, rewiev
Prof. Kristina Yapova, DSc, rewiev
Prof. Angelina Petrova, PhD, opinion
Prof. Borislav Yasenov, PhD, opinion
Prof. Daniela Andonova-Marinova, PhD, opinion
 
Gergana Kostadinova, abstract
 
Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване на Института, ул. Кракра 21, между 10:00 и 13:00 ч.