28 дек 2015

Другост и идентичност в българското кино

Автор доц. д-р Андроника Мартонова от сектор Екранни изкуства

Към проблемнотематичен модул Глобализация, изкуство, идентичност

Разработката е в рамките на проекта Посттоталитарното българско кино – модели и идентичности, финансиран от Фонд Научти изследвания.