3 яну 2024

Сътворението на света и историята на Адам и Ева в късносредновековното изкуство на територията на България

Автор доц. д-р Маргарита Куюмджиева от сектор Изобразителни изкуства

 

Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ

Обект на изследване: Обект на изследване в проекта са изображенията, свързани с библейската история за началото на света, създаването на Адам и Ева, тяхното грехопадение и съдбата им след изгонването от Рая в църковната живопис на територията на съвременна България. В центъра на вниманието са два стенописни цикъла – от църквата „Рождество Христово” в Арбанаси и църквата „Св. Георги” във Велико Търново, както и изображенията върху цокълните пана на иконостаса в наоса на църквата „Рождество Христово” в Арбанаси.
Хронологически граници: Хронологичните рамки, зададени от основния материал, поставят акцента върху ХVІІ-началото на ХVІІІ век, но в работата ще бъде широко използван и по-ранен материал.
1. Степен на проученост.
Темата досега не е била специално изследвана. Някои отделни изображения са разгледани при публикуването на отделни паметници от византийското и поствизантийското изкуство или в по-общи изследвания. Примерите от живописта по нашите територии са донякъде проучени в дисертацията ми от 2002 г., но резултати от тази работа не съм публикувала досега. Преди време излезе статия на Св. Ръцева за цикъла по сътворението от църквата „Св. Георги” в Търново. Мисля, обаче, че за нашите паметници все още има какво да се уточнява, особено ако те бъдат поставени в по-широк контекст.
2. Научна новост.
– информация: материал от нашите земи, който не е събиран и систематизиран от гледна точка на темата; използване на сравнителен материал от други паметници на православното изкуство в широк географски ареал, една част от който също досега не е била публикувана и проучвана. В чуждоезичната литература не съществува специално изследване, посветено на темата за сътворението и историята на Адам и Ева.
– идеи и интерпретация: За да се разкрие значението на тези теми в християнския светоглед, ще бъдат проучени връзките между образите и съответните библейските текстове, съществуващата по темата апокрифна литература и богословски интерпретации. Ще бъдат потърсени причините за актуализирането на интереса към тези сюжети в православния свят през различните епохи, както и техните възможни идейни послания. На тази основа ще бъдат анализирани и особеностите на запазените у нас варианти, като се обърне внимание както на тяхната функция в храма, така и на възможните художествени модели, под чието влияние са били създадени. За тази цел в изследването ще бъдат използвани и примери за визуализиране на тези теми в изкуството на територията на Русия, Румъния и Гърция, чието представяне в едно общо изследване ще спомогне за по-задълбочения поглед върху развитието на тези образи в християнската живопис, което е и основна задача на предлагания планов проект.
– методология: За изследване на изображенията ще бъдат използвани иконографски, иконологичен и сравнителен анализ. За постигане на поставените цели ще бъдат привлечени данни от областите на историята, теологията, литургията и литературата. Чрез този интердисциплинарен подход изображенията се разглеждат в непосредствена връзка с контекста на тяхното създаване, което позволява да се постигне по-задълбочено проучване на проблематиката.

3. Цели и научно приложение:
Цели: събиране на материала и интерпретация
Научно приложение:
– история на културата
– история на религията