28 дек 2015

Публична защита

На 28 януари 2016 година, научно жури, назначено със заповед № 458-РД/28.09.2015 г. по решение на НС на ИИИзк (протокол № 8, т. 3/18.09.2015 г.) в състав:

 

1. доц. д-р Валентина Ганева, НБУ

2. доц. д-р арх. Веселина Пеневска, ИИИзк

3. проф. д-р Милена Георгиева, ИИИзк

4. доц. д-р Наталия Христова, НБУ

5. проф. д. изк. Свилен Стефанов, НХА

6. доц. д-р Галина Лардева, АМТИИ, резервен член

7. проф. д-р Елена Генова, ИИИзк, резервен член

 

ще проведе

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

на дисертационния труд

ГЕНЕЗИС И ТРАНСФОРМАЦИИ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ РЕАЛИЗЪМ В БЪЛГАРСКОТО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ПРЕЗ 50-ТЕ И 60-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

на редовната докторантката към

сектор Изобразителни изкуства при ИИИзк

СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВА КУЮМДЖИЕВА

за присъждане на образователната и научна степен доктор

 

доц. д-р арх. Веселина Пеневска, рецензия

доц. д-р Наталия Христова, рецензия

доц. д-р Валентина Ганева, становище

проф. д-р Милена Георгиева, становище

проф. д. изк. Свилен Стефанов, становище

 

Светлана Куюмджиева, автореферат

 

Публичната защита ще се проведе от 11:00 часа в заседателната зала на ИИИзк, ул. Кракра 21.

Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване, Институт за изследване на изкуствата на ул. Кракра 21.