28 юни 2018

Репертоар и разпространителска инфраструктура

Автор гл. ас. д-р Деян Статулов от сектор Екранни изкуства
Към проблемнотематичен модул Изкуството през периода на социализма

 Разработката е в рамките на проекта Посттоталитарното българско кино – модели и идентичности, финансиран от Фонд Научни изслезвания