24 яну 2018

Посттоталитарното българско кино – модели и идентичности

Ръководител проф. д-р Надежда Михайлова (Маринчевска) от сектор Екранни изкуства
Срок 11 Декември 2017 – 11 Декември 2020
Към проблемнотематичен модул Глобализация, изкуство, идентичност
Проектът е финансиран от Фонд Научни изследвания

Проектът предвижда цялостно многоаспектно и системно проучване на българското кино в периода след 1989 г. Това е първото по такъв мащаб изследване на българското кино, включващо както традиционното му осмисляне в рамките на българската и европейската култура, така и негови маргинални форми. Ще бъдат изследвани и различните му медийни проявления – от киноекрана, до интерактивните формати в дигиталните медии. Ще бъдат уточнени спецификите на българския творчески филмов процес в колебанията му между глобализацията и националната идентичност, както и изкривяванията, които сравнително често се получават под влиянието на чуждестранни копродуценти. Ще бъде анализирана коренно новата ситуация на финансиране на филмовата индустрия през последните 30 години в сравнение с тоталитарния период от развитието на българското кино, както и промените, които се налагат от това в жанрово и стилово отношение. За първи път в нашето кинознание ще бъде направен опит да се диференцират външните (производственопродуцентски) от вътрешните (национално-идентифициращи или съзнателноглобализационни) фактори, които сложно се преплитат в реалната филмова практика. Българското кино ще получи цялостна (макар и вътрешно българска) оценка в контекста на европейското изкуство. Тази амбициозна цел на проекта ще завърши като очакван резултат с пет (свързани една с друга) монографии, един тематичен сборник, посветен на частни аспекти от проблематиката, един сборник с доклади от конференция с международно участие, издаване на специализиран брой на научното списание Проблеми на изкуството, както и с предложени публикации в други реферирани издания.