7 ное 2020

Личният архив на Панка Пелишек: структура и характеристики

Автор гл. ас. д-р Полина Антонова от сектор Музика
Към проблемногематичен модул Дигитализиране и архивиране на културното наследство

С оглед на актуалната и приоритетна стратегия на Института за изследване на изкуствата при БАН за разкриване на съдържанието на научните архиви е избран изследователският обект на предлагания нов планов проект – личният фонд на пианистката Панка Пелишек (1899 – 1992), съхраняван в къща-музей „Панчо Владигеров”.
Панка Пелишек е една от най-значителните фигури в българската клавирна култура от миналия век. Фундаментално-приносната ѝ по своята същност музикалнокултурна изява намира най-успешната си реализация в педагогическата практика и утвърждаването на професионалната пианистична школа у нас и в чужбина. Професионалната ѝ дълголетност я поставя в немалък исторически период на развитие, изграждане, утвърждаване и завоюванена европейско и световно признание на българската клавирна школа.
1. Кратък анализ на степента на проучване на изследвания обект
В процеса на проучванията ми по завършения предходен планов проект Панка Пелишек и нейната пианистична школа се очерта необходимостта от следваща работа, свързана с личния фонд на пианистката в къща-музей „П. Владигеров”, който на този етап е необработен по библиографските стандарти, поради което съдържанието му е недостъпно за свободно ползване, проучване и цитиране. Архивът съдържа напълно непознатите до този момент оригинални автентични материали, документиращи творческите и методически търсения и постижения на една от най-значителните фигури на клавирната ни школа от миналия век, чиято интензивна педагогическа дейност намира ярката изява в дебата за концептуално единство на естетическата платформа и методическа парадигма в професионалната ни пианистична школа. Единственият достъпен за свободно ползване и проучване личен фонд на пианистката се намира в ДА – София (ДА ФПП 916К, оп.1).
2. Научна новост
Основният акцент на изследователската ми работа ще бъде идентифицирането, описването и създаването на научно обоснована структура на документалното съдържание на масива, съобразена с индивидуалните творчески характеристики на делото на Панка Пелишек и изискванията на методическия кодекс за научно-техническа обработка (НТО) на архивни фондове от личен произход (http://www.archives.government.bg/methodological_code/modul_2.html#_ftn3).
3. Ясна перспектива за целите и научното приложение и актуалност
Така предлаганият планов проект се отнася към проблемнотематичния модул на Института за изследване на изкуствата „Дигитализиране и архивиране на културното наследство“. Крайният резултат от реализацията на предлагания проект е научно-приложен – въз основа на структурирането и разкриването на съдържанието на архивните материали да бъде направена систематизация и анотация на документите в него. Това ще направи достъпен един важен за българската музикална култура архивен масив, какъвто е фондът на Панка Пелишек.
4. Работна програма
Проектът ще бъде разработен в рамките на една година. Паралелно със систематизирането на архивните документи от фонда на пианистката в къщата-музей „П. Владигеров” ще се извършва и допълнителна изследователска работа с други документални източници, методическа литература, звукозаписи.
5. Жанр на изследването – студия.
6. Перспективи за сътрудничество с други научни, образователни и др. институции в страната или извън нея.
Проведени са предварителни разговори с ръководството на къща-музей „П. Владигеров” и е получено съгласие за работа с фонда, който се съхранява там. В етапното реализиране на проекта ще се установи и контакт с архивите на клавирна катедра на НМА „Проф. Панчо Владигеров” и Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (Университет за музика и сценични изкуства във Виена, https://www.mdw.ac.at/ ).
7. Перспективи за въвеждане на постигнатите резултати в публичността
Важна част от изследователската ми работа ще бъде изнасянето на междинните резултати от проучванията ми чрез публикации и доклади в научни конференции.В перспектива предвиждам публикуване на цялостно монографично изследване, посветено на Панка Пелишек