12 окт 2018

Публична защита

На 12 ноември 2018 г. научно жури, назначено със заповед № 365-РД/12.07.2018 г. по решение на Научния съвет на ИИИзк, протокол № 6, т. 5/06.07.2018 г., в състав:

  1. доц. д-р Аделина Попнеделева, НХА
  2. проф. д-р Елисавета Мусакова, ИИИзк
  3. доц. д-р Емануел Мутафов, ИИИзк
  4. проф. д.н.к. Иван Еленков, СУ
  5. проф. д. изк. Петер Цанев, НХА
  6. доц. д-р Боян Манчев, СУ, резервен член
  7. доц. д-р арх. Стела Ташева, ИИИзк, резервен член
ще проведе
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА
на дисертационния труд
 
ХУДОЖЕСТВЕНИ ПРАКТИКИ СЛЕД 1989 Г.
КАТО РЕАКЦИЯ НА КУЛТУРНАТА ПОЛИТИКА
В БЪЛГАРИЯ
на отчислената с право на защита редовна докторантка към
сектор Изобразителни изкуства при ИИИзк
 
 
ВЯРА СТОЙЧЕВА МЛЕЧЕВСКА
за присъждане на образователната и научна степен доктор

 
доц. д-р Емануел Мутафов, рецензия
проф. д. изк. Петер Цанев, рецензия
доц. д-р Аделина Попнеделева, становище
проф. д-р Елисавета Мусакова, становище
проф. д.н.к. Иван Еленков, становище
 
Вяра Млечевска, автореферат
 
Публичната защита ще се проведе от 11:00 часа в заседателна зала 1 на ИИИзк, ул. Кракра 21.
Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване, Институт за изследване на изкуствата на ул. Кракра 21.