Указания за рецензентите

Свали "Рецезентска карта" 
 
РЕЦЕНЗЕНТСКА КАРТА
 
Заглавие:
Рецензент:
Дата на получаване:
Дата за изпращане:

Моля, подчертайте избрания отговор
 

  1. Авторът е добре запознат с актуалното състояние на научната област и с литературата по темата

Напълно       Отчасти       Не

  1. Статията има приносен характер (отговорите могат да бъдат повече от един)

Не      Нова интерпретация    Нови данни и теренен материал    Ново теоретично осмисляне        
Други (уточнете)

  1. Статията третира значим научен проблем в своята област 

Напълно   Частично   Спорно   Не

  1. Ясно са формулирани целите, авторските становища и изводите

Напълно   Отчасти   Не       

  1. Статията е на добро езиково и стилистично ниво

Напълно   Отчасти    Не

  1. Резюмето, абстрактът и ключовите думи отразяват вярно съдържанието на текста

Напълно   Отчасти   Не       

  1. Заглавието отразява съдържанието

Напълно     Отчасти   Не

8. Препоръки към редакционната колегия:
Да приеме за публикация без промени
Да приеме за публикация с промени от автора:

  • Малки промени
  • Значителна редакция

Да отхвърли

9.    Коментари и препоръки към автора: