Теория и история на културата

По решение на Научния съвет на Института за изследване на изкуствата, протокол 6, т. 10 / 21.06.2019 г. след изтичане на срока,17.09.2020 г., на дадената от Постоянната комисия по хуманитарни науки и изкуства към НАОА програмна акредитация на образователна и научна степен доктор по докторска програма Теория и история на културата, такава няма да бъде заявявана.