Научен съвет

Научен съвет, избран на ОС на учените от Института за изследване на изкуствата на 13.12.2022 г.

Председател
проф. д-р Горица Найденова
Заместник председател
доц. д-р Иван Ванев
Членове:
чл.- кор. проф. Иванка Гергова
проф. д. н. Анелия Янева
проф. д. н. Камелия Николова
проф. д. н. Кристина Япова
проф. д. н. Николай Йорданов
проф. д-р Андроника Мартонова
проф. д-р Йоана Спасова-Дикова
проф. д-р Милена Георгиева
проф. д-р Надежда Михайлова (Маринчевска)
проф. д-р Росица Драганова
доц. д-р Александър Донев
доц. д-р Маргарита Куюмджиева
доц. д-р Марина Колева
доц. д-р Ралица Русева
доц. д-р Румяна Николова
доц. д-р Стефка Венкова
доц. д-р Явор Генов

гл. ас. д-р Дарина Бойкина, млад учен с право на съвещателен глас
Секретар на НС Ирена Стефанова