Научен съвет

Научен съвет на Института за изследване на изкуствата, избран на ОС на учените от ИИИзк на 10.12.2018 г.

Председател
проф. д. изк. Николай Йорданов
Заместник председател
проф. д-р Надежда Михайлова
Членове:
чл.- кор. проф. Иванка Гергова
проф. д. н. Анелия Янева
проф. д. н. Елисавета Вълчинова-Чендова
проф. д. н. Камелия Николова
проф. д. н. Кристина Япова
проф. д. н. Ромео Попилиев
проф. д-р Бисерка Пенкова
проф. д-р Горица Найденова
проф. д-р Йоана Спасова-Дикова
проф. д-р Ингеборг Братоева-Даракчиева
проф. д-р Ирина Генова
проф. д-р Росица Драганова
доц. д-р Андроника Мартонова
доц. д-р Иван Ванев
доц. д-р Маргарита Куюмджиева

гл. ас. д-р Елица Гоцева-Барекова, млад учен с право на съвещателен глас
Секретар на НС Ирена Стефанова