АРХИВ „МУЗИКА“

Музикалнофолклорният архив съдържа материали от края на ХІХ в. и е събиран в продължение на десетилетия от редица изтъкнати фолклористи: Ангел Букорещлиев, Константин Загоров, Павел Стефанов, Васил Стоин (20-те – 30-те години на ХХ в.), Райна Кацарова (от 1928 – до 60-те години на ХХ век), Иван Качулев, Елена Стоин, Вергилий Атанасов, Николай Кауфман, Тодор Тодоров, Тодор Джиджев, Петър Льондев и други сътрудници в секция „Музикален фолклор” към Института за музика. Първоначално се е съхранявал в Народния етнографски музей (НЕМ). След 1949 г. е прехвърлен и значително се дообогатява в Института за музика (впоследствие – Институт за музикознание).

Запазените материали са събирани при теренната работа на музикалните фолклористи (експедиции, командировки, документиране на различни събори на народното творчество, в т.ч. и на издания на Националния събор в Копривщица, надпявания, надсвирвания и т.н.).

В много случаи информацията е разпределена в различни, допълващи се помежду си носители (теренна тетрадка-дешифрации-преписи; звукозапис-хартиени документи; видеозапис-хартиени документи; видеозапис-звукозапис-хартиени документи и т.н.).


Материали на хартиени носители – съхраняват се оригинали на материали от теренната работа на музикалните фолклористи: нотограми, текстове на песни, ръкописни тетрадки със записки от теренни проучвания, бележници, нотни тетрадки, също и дешифрации, преписи, описи, копия. Запазени са и програми от фестивали и събори. Най-ранният документ от този масив е от 1891 г.

Фономатериали – включват плочи с теренни звукозаписи на песни и инструментални мелодии, правени от Райна Кацарова, Иван Качулев и Елена Стоин в периода между 1938 и 1954 година; магнетофонни ленти с теренни звукозаписи (от командировки, експедиции, по време на събори и надпявания), правени между 1954 и 80-те години; аудиокасети със звукозаписи от теренна работа на сътрудници на Института след 1990 г. и записи на дигитални носители (компактдискове) – дигитализирани копия на записи от плочи и магнетофонни ленти; звукови материали от теренна работа на сътрудници на Института след 2000 г.

Наличните каталози на Музикалнофолклорния архив са: 1. Селищен каталог. Постъпва през 1948 г. от Народния етнографски музей. Съдържа информация за постъпилите материали от всички селища, където са правени теренни записи – както в България, така и в чужбина (Украйна, Румъния, Турция и др.). 2. Каталог на инструменталните мелодии. Съставен в края на 70-те и началото на 80-те години на ХХ век. Съдържа информация за инструменталните мелодии, подредени по функции, по области и по размер на мелодията на двама от теренистите – Тодор Тодоров и Иван Кумичин. 3. Каталози на записите (подредени по селищен принцип), правени на магнетофонни ленти от някои от фолклористите в Института за музика – Иван Качулев, Тодор Джиджев, Иван Кумичин, Йорданка Диева, Йорданка Еленкова.

В Музикалнофолклорния архив се съхраняват също фото- и видеоматериали (киноленти, видеокасети), чието дигитализиране и описване предстои.

Архив „Църковна музика“ включва Фоноархив – теренни звукозаписи на магнетофонни ленти на църковни песнопения, запазени благодарение на Елена Тончева, Вергилий Атанасов, Светлана Куюмджиева, Асен Атанасов, Анна Илиева, Петър Льондев и др. Записите са правени в периода на 60-те и 70-те години на ХХ век; Каталог „Църковна музика“. Съставен е по реда на службите в църковната година (от септември до август).