Правилници

Правилник за дейността на ИИИзк

прочети

Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института за изследване на изкуствата, БАН

прочети

Правила за атестиране на служителите от Института за изследване на изкуствата, БАН 2020 г.

прочети

ПРАВИЛНИК за дейността на Центъра за информациона, издателска и проектна дейност при Института за изследване на изкуствата

прочети

Правилник за работата на Националния научен център за опазване на културно наследство

прочети

Правилник за дейността на Библиотечния съвет

прочети

ПРАВИЛА за прилагане на Закона за държавните помощи за научни изследвания, развитие и иновации в Институт за изследване на изкуствата - БАН

изтегли