Изисквания към авторите

Модул "Ново изкуство"

Том на международната конференция
Изкуствоведски четения – Ново изкуство, ИИИзк – БАН, София
 
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ТЕКСТОВЕТЕ ЗА ПУБЛИКАЦИЯ
 
Краен срок за депозиране на материалите: 15 март 2020
 
Редакторите на поредицата Изкуствоведски четения – модул „Ново изкуство“/ Art Readings – New Art Module предлагат за рефериране изданието в  Web of Science (WoS), заради което се стремят да съобразят целите томове, както и всяка една статия в тях, със строгите изисквания, поставени пред индексиращите се годишни тематични рецензирани списания, които вече са включени в горепосочените международни научни бази данни.
 
Първият етап от подбора и оценката вече беше извършен от Международния организационен комитет и Международния надзорен съвет на изданието Изкуствоведски четения – модул „Ново изкуство“/ Art Readings – New Art Module, които от 2016 г. насам избират за участие в конференцията само предложенията за доклади, които отговарят на детайлните изисквания за участие и проблематиката им отговаря на темата на форума. Вторият етап е подготовката на текстовете за публикация съгласно всички изисквания на изданието, които са насочени към улесняване и бързо протичане на процеса на анонимно външно рецензиране.
 
Всеки текст трябва да бъде депозиран в редакцията в 2 (два) варианта:
 
Пълен вариант, съдържащ заглавие на статията (на български и на английски език), абстракт, текста на статията, резюме и ключови думи на български и английски език, както и пълните данни на автора, следвайки формата на споменатите по-долу указания (моля вижте по-долу: ФОРМАТ НА ПЪЛНИЯ ВАРИАНТ)
 
и
 
Анонимен вариант, който трябва да се депозира отделно и да не разкрива самоличността на автора/-ите, т.е. да се изпрати файл, съдържащ основния текст на статията, но без името на автора, неговата месторабота и пр., за да може да се предостави на външни за конференцията експерти за безпристрастна процедура на анонимно външно рецензиране (моля, вижте по-долу: ФОРМАТ НА АНОНИМНИЯ ВАРИАНТ).
 

ФОРМАТ НА ПЪЛНИЯ ВАРИАНТ
 
В началото на статията ви трябва да се изпишат заглавието (на български и на английски език) и името на автора/-те. Името Ви трябва да е придружено от първа бележка под линия, която да включва кратко представяне на академичния Ви профил (на английски, ако статията е на български език), например:
 

Dr. Nadezhda Marinchevska is a Professor at the Institute of Art Studies, BAS. Research areas: film studies and animation. Author of the books: Bulgarian Animation 1915–1995 (2001); Frames of Imagination. Aesthetics of Animation Techniques (2005) and Animation Hybrids (2015). Awards: The Union of Bulgarian Filmmakers’ Award for Film Theory (2006) and the Bulgarian Film Academy’s Award for Film Criticism (2014). Email: nadiamarin@abv.bg


  
Текстовете трябва да са написани в Word за Mac или PC, във фонт Times или Times New Roman, font size – 12.
 
Обем: до 18,000 знака с разстоянията, включително абстракт, резюме, бележки под линия, библиография и филмография (ако е приложена).
 
Абстракт: под заглавието трябва да се предостави абстракт на английски език, който не надвишава 900 знака.
 
Ключови думи (и на английски език): не повече от 7 (седем) на английски, френски или немски език и задължително и на български, които по възможност не повтарят думи и термини от заглавието.
 
Илюстрации: до 10 (десет) в jpg или tif format (при минимална резолюция 300-600 dpi). Илюстрациите се изпращат в отделни файлове. При желание авторите могат да укажат тяхното място в текста на статията, като изпишат в подходящ абзац номера на илюстрацията и надписа към нея, отделени от текста с по един празен ред, например:
 
Пример:
Исторически европейските пълнометражни филми през годините са немногобройни и процесът се интензифицира едва през 70-те години на ХХ век. Един от хитовете от това време е „Алегро нон тропо“ на Бруно Бодзето (1976)

  1. Алегро нон тропо, 1976, Италия, реж. Бруно Бодзето

Allegro Non Troppo, 1976, Italy, dir. Bruno Bozzetto

 

Списък на илюстрациите: на английски, френски, немски и задължително и на български език. Ако списъкът на илюстрациите е на български, авторът трябва да предостави негов превод на английски, френски или немски език.


 Дати: използвайте арабски цифри при писането на английски език, като например 17th, 18th century, или изписвайте с думи ‘… in the seventeenth century…’, ‘… during the eighteenth century…’.


Цитиране на източниците в текста – в кръгли скоби вътре в текста. Включва:

фамилия на автора, транслитерирана на латиница, ако източникът е на български език, година на изданието, двоеточие, страница – (Popov 1993: 287).

Пример: Тракийският орфизъм не „е идеалистическа философия“, а „начин на мислене и светогледна система“ (Popov 1993: 287).

Ако се цитира сборник, се дава фамилията на редактора/съставителя и годината на изданието и страницата, например (Dimitrova, Ed. 1998: 56).

Не се допуска цитиране на интернет линкове вътре в текста на статията или под линия. Пълното описание на източниците е накрая в Цитирана литература

 

Бележки в основния текст: Бележките ви ще се отпечатат като бележки под линия. Моля, не изпращайте текстове с бележки в края на текста! Номерирането на бележките трябва да е с арабски цифри и трябва да се изписва непосредствено преди, а не след пунктуационен знак, например ‘… testimony1.’; ‘… hermeneiai13, used…’.
 
Цитирана литература: В края на текста авторите трябва да изпишат азбучен списък на цитираните заглавия в статията. Моля използвайте различни списъци за извори и за научна литература.
 
Цитираната литература се изписва по този начин:
 

Книги
 
Книга на латиница:
Parkinson (1996): Parkinson, David. History of film. New York.

Книга на кирилица с транслитерация:
Dafinov (2006): Dafinov, Zdravko. Приятелства и съперничества между българските поети, писатели и критици. Документална хроника 1845–1945 [Priyatelstva i sapernichestva mezhdu balgarskite poeti, pisateli i krititsi. Dokumentalna hronika 1845–1945]. Sofia.
 
В текста става само:  (Dafinov 2006: 253-254).
 
Книга с повече автори
Cleland, Davies, Llewellyn-Jones (2007): Cleland, Liza, Glenys Davies, Lloyd Llewellyn-Jones. Greek and Roman Dress from A to Z. London, New York.

 

Когато авторът има повече публикации в една година:
Gerov  (1995а): Gerov, Georgi. Аргументи за датировката и атрибуцията на няколко икони от Зографския манастир [Argumenti za datirovkata i atributsiyata na nyakolko ikoni
ot Zografskiya manastir]. In: Светогорска обител Зограф [Svetogorska obitel Zograf]. T. 1. Sofia, 131-141.

 

Сборници:
Snegarov (1932): Snegarov, Ivan. Поглед към изворите за св. Никола Софийски [Pogled kam izvorite za sv. Nikola Sofiyski]. In: Годишник на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Богословски факултет [Godishnik na Sofiyski universitet „Sv. Kliment Ohridski“, Bogoslovski fakultet], No. 4. Sofia, 1-58.

 

Списания и вестници:
 
В Библиографския списък:
 
Penev (1907): Penev, Boyan. Литературата около „Българан“ [Literaturata okolo „Balgaran“]. – Мисъл [Misal], № 1, 58-72.  
 
Като бележка в текста:
 
(Penev 1907: 58-72) (или конкретна страница).
 
Ако списанието има английски вариант на заглавието, се посочва само той (например изписва се Art Studies Quarterly, а не Problemi na izkustvoto).
 
Извори
Neofit Raylets 1879: Neofit Raylets. Описанiе болгарскаго священнаго монастыря Рылскаго [Opisanie bolgarskago svyashtennago monastayrya Raylskago]. Sofia.
 
или
 
NBKM, BIA, f. 129, a.e.3, 1-20. – Тефтер на Бончо Димитров [Tefter na Boncho Dimitrov]
Абревиатурата може да се изпише на кирилица и след това да се транслитерира.
 
Съкращенията се „развързват“ в библиографията и се транслитерират в квадратни скоби. 
 
Цитиране на заглавия на кирилица:
 
Моля имайте предвид, че имената, изписани на кирилица, трябва да се транслитерират на латиница. Името на автора/-ите се изписва само на латиница. Ако статията включва цитиране на заглавие на кирилица, то се изписва в оригинал, но трябва и да се транслитерира на латиница в квадратни скоби [ ] или да се преведе на английски език.
 
За транслитерация на български език:
http://2cyr.com/?7
 
Ако става дума за български превод на съчинение, чийто оригинал е на език, който се изписва с латински букви, името на автора се изписва, както е на оригиналния език (а не да се транслитерира от български) и се изписва оригиналното заглавие на произведението (а не транслитерация на българския му превод).
 
Пример:
Wajda (2010): Wajda, Andrzej. Киното и останалия свят [Kino i reszta świata]. Sofia.
 
(Обикновено името на автора в оригинал и оригиналното заглавие се намират в издателското каре на изданието).
 
  
Цитиране на интернет източници:
 
При цитиране на източници от интернет се указват данните за автора, заглавието, изданието, броят му или датата на публикуване, интернет адресът и датата на посещение на сайта.
 
Strause (2018): StrauseJackie. 'Black Mirror' Interactive Film: Inside the 2-Year Journey of 'Bandersnatch'. – The Hollywood Reporter, DECEMBER 28, 2018. Available at: https://www.hollywoodreporter.com/live-feed/black-mirror-bandersnatch-netflixs-interactive-film-explained-1171486 [Accessed 22 July 2019]
 
Ruseva (2017): Ruseva, Maria. Модернизъм и постмодернизъм. Мистика и мистификация. – Култура, 21 април 2017 [Modernizam i postmodernizam. Mistika i mistifikatsiya – Kultura, 21 April 2017]. Available at: http://www.kultura.bg/bg/article/view/25978 [Accessed 24 April 2017]
 
 
ФОРМАТ НА АНОНИМНИЯ ВАРИАНТ
Освен очевидната необходимост да се избягват имена и месторабота на автора в началото на основния ръкопис, се налага авторите да предприемат и други стъпки, които да гарантират придвижването на текста им към процедурата за анонимно външно рецензиране. Моля уверете се преди да изпратите за публикация материалите си, че:

  • Използвате безлична форма, когато се позовавате на предишни свои публикации, например ‘… както вече беше споменато’, цитирайки [Anonymous, 2009]”;
  • Вашите илюстрации не съдържат податки за идентификация на вашата професионална принадлежност/ месторабота;
  • Цитирате вече публикувани ваши трудове като: ‘[Anonymous, 2003]’;
  • Изброявате своите публикации в библиографията накрая като: ‘[Anonymous 2007],;
  • Не споменавате финансиращи изследването ви институции;
  • Не сте изказали благодарности към колеги и институции;
  • Не сте използвали в имената на файловете информация, която би могла да разкрие вашата самоличност и се уверете, че другите атрибути на компютърния документ са също анонимни.

 
ВНИМАНИЕ: Всички автори трябва да са убедени, че подадените за печат материали са точно съобразени с тези указания. Отговорността за езиковото и стилистично качество на всички статии е единствено и само на техните автори. Горещо препоръчваме всички текстове, които не са писани на роден език, да бъдат прочетени и редактирани преди депозиране от носители на езика или поне от съответните филолози. Текстове, които са изпратени след посочения краен срок и/ или не са съобразени с гореописаните указания, за съжаление, ще бъдат отхвърлени.
 
Моля, изпратете и двете версии на доклада си на info.artreadings@gmail.com до 1-ви юли 2020. Редакторите ще уведомят авторите за резултатите от процеса на анонимно външно рецензиране на техните текстове до 1-ви октомври същата година.
 
Моля, озаглавете файловете със заглавието на статията (или негов съкратен вариант), като добавите във втория файл допълнението anonym. Не пишете името си в заглавието на файла!
 
Пример
Двата варианта на статията “The Stage Director in the Last Two Decades and his/her Transformations” могат да бъдат озаглавени:
 
The Stage Director in
The Stage Director in-anonym
 
 
Файловете с илюстрации да се озаглавят като:
The Stage Director in-Photo-1,
The Stage Director in-Photo-2, etc.