Ethnomusocology

Group:
Prof. Venzislav Dimov, DSc, Head
Prof. Goritza Naydenova, PhD
Assist. Prof. Galina Denkova, PhD
Assist. Prof. Rumyana Margaritova, PhD   
Assist. Prof. Stanimira Withers, PhD

Assoc. Members:
Prof. Rosmary Statelova, DSc (24.11.2023 – 24.11.2027)

 

PhD Students: