Публикационна етика

В своята редакционна политика списание „Българско музикознание“ отстоява международните стандарти за публикационна етика (Committee for publication ethics (COPE): http://publicationethics.org/resources/guidelines), като се спазват общоприетите принципи, норми и практики за етично поведение в публикационната дейност.
Етичният кодекс се отнася до всички участници в публикационния процес – издатели, редактори, автори и рецензенти.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АВТОРИТЕ

Съобразяване със стандартите за научен текст
Авторските текстове трябва обективно да представят изследователската работа по темата, да са посочени и дискутирани нейната актуалност и научна значимост. Задължително е коректното позоваване на предишни изследвания с отношение към разглежданата проблематика. Текстовете трябва да бъдат научно аргументирани с подходящ доказателствен материал и да са съобразени с посочените за списание „Българско музикознание“ стандарти за неговото оформяне.

Оригиналност и плагиатство
Представените ръкописи са приемат за оригинални авторски произведения. Използването на чужди трудове или части от тях без точно и коректно цитиране на източника е недопустимо и се третира като плагиатство.

Многократно или едновременно публикуване
Неетично и недопустимо е предлагането на вече публикувани статии или едновременното предлагане на една статия в няколко издания.

Конфликт на интереси
Авторите могат да сигнализират за конфликти на интереси, които ще повлияят при рецензирането, редактирането и публикуването на материалите.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЕДКОЛЕГИЯТА

Поверителност
Редакционната колегия няма право да обсъжда представените материали с трети лица, освен с рецензентите, издателя и автора.

Обективност и равнопоставеност
Редакционната колегия оценява представените разработки само въз основа на техните научни достойнства.

Решение за публикуване
Редакционната колегия взима решение за публикуване по предложение на членовете ѝ и на главния редактор. Съставителите, отговорните редактори на броевете и главният редактор се съобразяват с мнението на рецензентите и се придържат към редакционната политика на списанието за защита на авторските права и против всякакви форми на плагиатство и измами.

Конфликт на интереси, етични нарушения и възражения
Редакционната колегия трябва да предприеме своевременни стъпки във всички случаи на получени сигнали за неетично поведение, включващо плагиатство, некоректно цитиране, манипулиране на данни и резултати. Вследствие на този процес може да се стигне до оттегляне на ръкописа или, ако вече е отпечатан, до публикуване на установените етични нарушения.
Авторите имат право да поискат преразглеждане, но само ако приведат убедителни доказателства пред главния редактор за допуснати неточности от страна на рецензентите. В този случай е възможно да се назначи нова експертна рецензия, която е окончателна.
Отхвърлени ръкописи могат да бъдат публикувани в други издания.
Членовете на редколегията не трябва да ползват идеи и информация от непубликуваните ръкописи без съгласието на авторите.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЕЦЕНЗЕНТИТЕ

Поверителност
Рецензентите трябва да спазват принципа за поверителност и да не обсъждат с трети лица каквато и да е информация, свързана с предложения им ръкопис.

Стандарти за обективност
Рецензията трябва да се подготви безпристрастно и на основата на обективните дадености в ръкописа. Тя трябва да бъде ясно и достатъчно аргументирана с компетентни бележки и заключения. Рецензиите са в основата на решенията на редакционната колегия за публикуване, с направените коментари рецензентите съдействат на редакционната колегия за качеството на ръкописите.

Навременност
При невъзможност да направи своята рецензия в срок, всеки рецензент трябва незабавно да уведоми главния редактор, че се отказва от рецензиране. При непредставяне на рецензия в срок с решение на редколегията се сменя рецензентът.

РЕАКЦИЯ НА ПРОБЛЕМИ И СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ТЯХНОТО РЕШАВАНЕ

Рецензентите трябва да се въздържат от рецензиране при възникване на конфликт на интереси на основата на професионални, лични, финансови и други обвързаности с автора. Рецензентите не трябва да ползват идеи и информация от непубликуваните ръкописи без съгласието на авторите.