Контакти

Списание „Българско музикознание“

Институт за изследване на изкуствата – БАН

1504 София, България, ул. „Кракра“№ 21,

e-mail: bulgarskomuzikoznanie@artstudies.bg

e-mail: bulgarianmusicology@gmail.com

Страница във Фейсбук