Конкурси

Вътрешен конкурс

Институтът за изследване на изкуствата обявява вътрешен конкурс за избор на главен редактор на списание Проблеми на изкуството. В конкурса могат да участват хабилитирани учени в...
Виж още

РЕЦЕНЗИИ И СТАНОВИЩА ПО КОНКУРС

Конкурс за заемане на академичната длъжност професор по  Музикознание и музикално изкуство (музикална култура и образование), професионално направление 8.3., обявен в ДВ бр. 32 / 16.04.2021 г....
Виж още

Конкурс за заемане на академична длъжност

Институтът за изследване на изкуствата обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по Изкуствознание и изобразителни изкуства (възрожденско и следосвобожденско църковно изкуство), професионално направление 8.1. Теория на изкуствата,...
Виж още

Конкурс за заемане на академичната длъжност професор

Институтът за изследване на изкуствата обявява конкурс за заемане на академичната длъжност професор по  Музикознание и музикално изкуство (музикална култура и образование), професионално направление 8.3....
Виж още

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ

Институтът за изследване на изкуствата обявява конкурси за заемане на академичната длъжност главен асистент по  Музикознание и музикално изкуство (етномузикология: музикалнотеоретични изследвания), професионално направление 8.3....
Виж още
1 2 3 4 6