Кристина Япова

25 юли 2016

Кристина Япова

Кристина Япова
проф. д. изк.
сектор Музика, Музикална съвременност. Теория и история на музиката, музикална философия, музикална съвременност, история на музикознанието, българска музика – Ново време.
 

Проф. д.изк. Кристина Япова е автор на 6 книги в предметните области история на музикалната философия и теология, на българската и съвременната европейска музика. Изследователските й студии и статии третират проблеми, свързани с основни музикологични, философски и богословски понятия („църковност”, „етос”, „логос”), с историята на идеите за музиката през Средновековието (Боеций), барока (Бурмайстер) и съвременността (Шьонберг), с възникването и развитието на науката „музикология” в България, с музикалното и музикологично творчество на главни представители на българската музикална култура. Дипломира се през 1979 по специалността „музикознание (музикален анализ)” в Българска Държавна Консерватория (Национална музикална академия), от 1983 до 1986 е редовен аспирант към Института по музикознание (Институт за изследване на изкуствата). Научната степен кандидат на изкуствознанието (доктор) придобива през 1988, доктор на изкуствознанието – през 2006, научното звание старши научен сътрудник ІІ ст. (доцент) – през 1997 и старши научен сътрудник І ст. (професор) – през 2008 г.
Година на постъпване в ИИИзк
1986

Публикаци
Монографии:
Музика и логос. „Моисей и Арон” на Шьонберг. София, „Рива”, 2015, 226 c. ISBN 978-954-320-512-7
Music and Logos. “Moses and Aron” by Schoenberg (Abridged Version). Sofia: “Riva”, 2015, 57 p. (Trans. by Alexander Gospodinov). ISBN 978-954-320-512-7
Звук и етос. Вариации върху тема от Боеций. София, Институт за изследване на изкуствата. София, 2011, 253 с. ISBN 978-954-8594-27-1
Sound and Ethos. Variations on a Theme by Boethius (Abridged Version). Sofia: Institute of Art Studies, 2011, 74 p. (Trans. by Alexander Gospodinov). ISBN 978-954-8594-27-1 (available in http://www.sound-ethos.eu/)
Музиката на горните сърца. София, Институт за изкуствознание, 2007, 184 с. ISBN 978-954-8594-04-2
Църковност и музикално мислене. С примери от творчеството на Добри Христов. София, Институт за изкуствознание, 2006, 328 с. ISBN-10: 954-91697-6-6; ISBN-13: 978-954-91697-6-8
Архивът на Добри Христов. Каталог. София, МАТОМ, 2002, 120 с. ISBN 954-9989-24-0
Добри Христов и идеята за личността и общността. София, „Рива”, 1999, 120 с. ISBN 954-8440-27-Х
Избрани студии и статии (от 2010 до 2015):
–  Новото в Neue Musik: един феноменологичен подход. – Академични пролетни четения’2014. София, 2015, 47-54.
–  Образование след образованието: музика и етос днес. – В: Ars musica и изкуството на образованието. София, 2012,  403-408.
– Музикалната естетика като тема от филм („Хауърдс Енд” на Джеймс Айвъри). – Изкуствоведски четения 2010. София, Институт за изкуствознание, 2012, 344-349.
– За музикалното разбиране на понятието „логос”. – Академични пролетни четения’2012. София, 2012, 30-37.
–  От “истината за музиката” към “музиката за истината”. – Научни трудове на Русенския университет “Ангел Кънчев”. Том 51, серия 6.3, Русе, 2012, 148-152.
–  Музикалният глас, или защо музикантът не може да бъде релативист. – В: Изкуствоведски четения 2011. София, Институт за изследване на изкуствата, 2011, 26-32.
– Eastern Orthodox Identity of the Bulgarian Polyphonic Church Music from the Beginning of the 20th Century (On Dobry Christov’s Works for All-Night Vigil). – In: Bulgarian-American Dialogues. Sofia, Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, 2010, 509-516.
– Krastev, Alexandar;  Khadjigeorgiev, Dimitar; Morfov, Alexandar; Obretenov, Svetoslav; (with Magdalena Manolova) Toncheva, Elena; Christov, Dobri;  Manolov, Emanuil; Philip Koutev Folklore Ensemble – Grove Music Online. New York: Oxford University Press, 2015, URL http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music…start=1#firsthit
 
Представителни участия в конференции или кратка обобщена информация
Изкуствоведски четения, Академични пролетни четения, „ХХ век – конфликти и открития”, „Ars musica и изкуството на образованието/Ars musica and the Art of Education”, Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”, „Християнство, църква и култура през вековете”; Bulgarian-American Dialogues и др.
 
Електронен курс по Елементарна теория на музиката към РУ „Ангел Кънчев” (2013/214). По проекта „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в Русенския университет”: http.//e-learning.uni-ruse.bg/index.php
Научен семинар по темите: І. Естетическо, етическо и логическо в музиката; Тема ІІ. Музиката и проблемът за битието – в рамките на научен проект на Националната музикална академия (съвместно с Якос Димитриу): “Исторически и теоретични проблеми на музиката”, зимен семестър 2012/2013.
 
 
Основни области на водените лекционни курсове във ВУЗ
История на българската музика – НМА „Проф. Панчо Владигеров”, Теоретико-композиторски и диригентски факултет (2011/2012)
Увод в музикознанието – НМА „Проф. Панчо Владигеров”, Теоретико-композиторски и диригентски факултет (2013 –)
Църковната музика. Идея и метод – СУ „Св. Климент Охридски”, Богословски факултет (2009)
Елементарна теория на музиката – РУ „Ангел Кънчев”, Факултет „Природни науки и образование” (2010-2015)
 
Обучение на докторанти
в Института за изследване на изкуствата при БАН – 3 бр.
– доц Стефка Венкова – редовен докторант към ИГ „История на музиката. Ново време” Дисертация на тема: „Музиката на Католическата църква от източен обряд в България” (защита 2009)
 
 – Радостина Любомирова Няголова, редовен докторант при ИИИзк, ИГ “История на музиката. Ново време”. Дисертация на тема: „Европейски образователни проекти и индивидуално музикално мислене: българските композитори през 20-те и 30-те години на ХХ век” (защита 2012).
– Петя Иванова Стефанова, редовен докторант при ИИИзк, сектор “Музика”, ИГ “История на музиката. Ново време”. Дисертация на тема: „Барокови музикални фигури: теоретически, творчески и изпълнителски аспекти” (защита: 2013)
– Зорница Манова, редовен докторант при ИИИзк, сектор “Музика”, ИГ “История на музиката. Ново време”. Дисертация на тема: “Песнопението “Достойно есть” и неговите многогласни реализации в българската музика от края на ХІХ и до средата на ХХ век. (от 2012 – )
 
Награди
– Награда на СБК за музикологично творчество за 2006 година (за книгата “Църковност и музикално мислене. С примери от творчеството на Добри Христов”)
– Награда на СБК за музикологично творчество за 2011 година (за книгата “Звук и етос. Вариации върху тема от Боеций”).