Полина Антонова

4 авг 2016

Полина Антонова

Полина Антонова
гл. ас. д-р
сектор Музика. Музикознание, история на българската музика (композиторско творчество и изпълнителско изкуство)
 

Полина Антонова е главен асистент в сектор Музика, ИГ Музикална култура и информация от април 2016 г.
2015 – образователна и научна степен доктор по Музикознание и музикално изкуство в ИИИзк
2004 – образователно квалификационна степен магистър, специалност пиано и камерна музика, инструментален факултет, НМА Проф. Панчо Владигеров
 
Специализации:
2005 – специализация по камерна музика, НМА „Проф. Панчо Владигеров”
2004 –  специализация по музикална педагогика, НМА „Проф. Панчо Владигеров”

Публикации:
2015: Симфонична поема „Тутраканска епопея” от Димитър Ненов. – В: Българско музикознание, 2015. № 4. ISSN 0204-823Х
2015: Непознати документални фрагменти от нотния архив на Димитър Ненов. – В:
„Нови идеи в музикознанието 2014”.
2014: Едно непознато писмо на Димитър Ненов до Маргарита Лонг. – В: Българско
музикознание, 2014, № 2, с. 57 – 66. ISSN 0204-823Х
2014: „Въпроси без отговори” (запазени нотни ръкописи в личния архив на Димитър
Ненов). – В: Девета национална конференция за докторанти и постдокторанти с
международно участие „Млад научен форум за музика и танц 2014”.  София: НБУ, 2015. ISSN 1313-342X.
2013: Личният архив на Димитър Ненов – автентичното документално пространство
като източник на живот след смъртта. – В: Седма национална конференция за
докторанти и постдокторанти с международно участие „Млад научен форум за
музика и танц 2012”. София: НБУ, 2013, с. 27 – 28; с.
с. 1 – 14. ISSN 1313-342X
2011: Непознатата кореспонденция между Димитър Ненов и Любомир Романски. – В:
Българско музикознание, 2011, № 3 – 4, с. 36 – 92. ISSN 0204-823Х
2010: Идеи на интерпретацията в клавирния цикъл „Миниатюри” на Димитър Ненов. –
В: Изкуствоведски четения. София: Институт за изследване на изкуствата – БАН,
2010, с.с. 62 – 68. ISSN 1313-2342.
 
Награди:
2004 – І-ва награда от Международния конкурс „Музиката и земята” – София
2002 – ІІ награда от Международния фестивал „Надежди, Таланти, Майстори” – Добрич – камерна музика
1991 – ІІІ награда от Музикални дни „Д.Ненов” – Разград
1990 – Лауреат на ХІІ национален конкурс „Светослав Обретенов” – Провадия
1990 – І награда от ХІV конкурс за най-добро изпълнение на българска творба – Бургас

Съпътстващи дейности:
Концертна и звукозаписна дейност, преподавател по пиано