Alexander Kuyumdzhiev

13 Mar 2018

Alexander Kuyumdzhiev

Alexander Kuyumdzhiev
Assoc. Prof. DSc
Medieval and Bulgarian National Revival Art research group Main areas of research: Medieval and Bulgarian National Revival art; eighteenth-nineteenth cc. mural painting; icons; prints; engravings; iconography, icon painters; models of representation; attribution, iconographic programmes
 

1998 – PhD in Art Studies and Fine Arts;
1998 – SRF of 2nd degree;
2002 – SRF of 1st degree;
2010 – Assoc, Prof.
2020 – Doctor of Science
 
Publications:
Куюмджиев, А., Ритуал и стенопис в главната църква на Рилския манастир. – ПИ, 3, 1998, 52–57;
Куюмджиев, А., Една хипотеза за архитектурния първоизточник на главната църква в Рилския манастир. – In: Светогорска обител Зограф. vol. ІІІ, 1999, 324–338;
Куюмджиев, А., Литургийното време и смисълът на композицията „Служба на архиереите” в църквата „Св. Пантелеймон” в Нерези. – In: Сборник „Пети Достоитъ”, София, 2003, 518–535;
Куюмджиев, А., Неизвестни творби на Митрофан Зограф. – In: ПИ, 2, 2003, 41–53;
Куюмджиев, А., За датирането на кулата, църквата и надгробната плоча на Хрельо в Рилския манастир. И още нещо… – In: ПИ, 3, 2005, 30–36;
Куюмджиев, А., Е. Мутафов. Кога е изградена и изписана църквата при метоха „Орлица”. – In: ПИ, 1, 2007, 25–31;
Куюмджиев, А., За атрибуцията на стенописите от църквата „Св. Никола” в Елена. – In: ПИ, 4, 2007, 3–14;
Мутафов, Е., И. Гергова, А. Куюмджиев, Е. Попова, Е. Генова, Д. Гонис, Гръцки зографи в България след 1453 г., С., 2008;
Куюмджиев, А., Рисунки към Апокалипсиса от албума на еленските зографи в НХГ и техният западен прототип. – In: ПИ, 1, 2011, 14–20;
Куюмджиев, А.. Стенописите в църквата „Св. Никола” в гр. Елена. София, 2011;
Мутафов, Е., А. Куюмджиев. Икони и стенописи от храмовете на съвременната Ксантийска митрополия и връзката им с художествената продукция в българските земи през ХVІІІ-ХХ в. – In: Патримониум. МК, 10, 2011, 223-240;
Куюмджиев, А., Едно пътуване на Неофит Рилски. – In: Наследството на отец Неофит Рилски: изкуствоведски, богословски и филологически аспекти. София, 2012;
Куюмджиев, А., Иконографският модел за житийния цикъл на св. Никола от едноименния параклис в рилския католикон. – In: Юбилеен сборник по случай 80-годишнината на проф. Протопрезвитер Н. Шиваров. Университетско издателство Св. Св. кирил и Методий, Велико Търново. В. Търново 2014, 278–297;
Куюмджиев, А., Митове и факти за Килифаревския манастир. – In: Герои. Култове. Светци. Изкуствоведски четения. С., 2015, 313–343;
Куюмджиев, А., Стенописите в главната църква на Рилския манастир. Институт за изследване на изкуствата. С., 2015; pp. 720, ISBN 978-954-8594-39-4;
Куюмджиев, А., Критични бележки върху хипотезите за датирането, функцията и ктиторството на църквата Св. Архангели в Бачковския манастир. – In: Старобългарска литература, 53-54, С., 2016;
Куюмджиев, А., Косвени сведения за предатирането на възрожденските стенописи от наоса на църквата в Куриловския манастир. – In: ПИ, 4, 2016.

Projects:
Corpus of Murals in Bulgaria of the First Half of the Nineteenth Century, 2014–2018

Courses of lectures:
National Academy of Art: Bulgarian National Revival Art.

Awards:
– BAS 2000 Award to a Young Researcher in the Humanities;
– 2015 Pythagoras Award in Best Monograph category