Maya Zaharieva

27 Mar 2018

Maya Zaharieva

Maya Zaharieva
Asst. Prof. PhD
Medieval and National Revival Art research group Main areas of research: Monumental church painting and icon painting (15th–18th cc.); iconography; icon-painting movements in the Post-Byzantine period
 

2014: Asst. Prof., IAS;
2013: PhD in Art Studies;
2007: MA in Art Studies, National Academy of Art.
 
Publications:
– Захариева, M. Цикълът на Деяниата и Чудесата Христови от притвора на Черепишката манастирска църква „Успение Богородично”. – Проблеми на изкуството, 2, 2015, 31-36;
– Захариева, М. Непозната житийна икона на св. Пантелеймон от църквата св. Никола във Видин. – In: Герои, култове, светци. Изкуствоведски четения, 2015, 293-312;
– Захариева, М., Михайлович, М. Към характеристиката на едно балканско ателие от края на XV – началото на XVI век. – Проблеми на изкуството, 4, 2013, 7-13;
– Захариева, М. Към историята на Мисловщичкия манастир „Успение Богородично” и неговите стенописи. – Проблеми на изкуството, 1, 2012, 23-31.
 
Projects:
– 2014–2016: Corpus of Monuments of Monumental Church Painting of the Fist Half of the Nineteenth-century Bulgaria, funded by BNSF, project leader: Assoc. Prof. Emmanuel Moutafov;
– 2014–2016: The Paths of Balkan Icon Painters and Post-Byzantine Art in Bulgaria, funded by BNSF, project leader: Prof. Biserka Penkova;
– 2014 – 2016: Art of the Eighteenth and Nineteenth Century. Debar and Samokov Schools, jointly with the Macedonian Academy of Sciences and Arts; project leader: Cor. Mem. Prof. Ivanka Gergova, DSc;
–2016–2017: The Catholicon of the Assumption, Monastery of Cherepish: Art and History, BAS programme for promotion of young researchers; project leader: Cor. Mem. Prof. Ivanka Gergova, DSc.