Какво разбирате под иновации, г-н Лорер?

Сподели:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on email
Share on print

След като през лятото на 2021 г. започна на функционира Държавната агенция за научни изследвания и иновации (ДАНИИ) към новия Министерски съвет от декември т.г. ще функционира и новосъздаденото Министерство на растежа и иновациите. Досегашната заявка на ДАНИИ е, че ще управлява европейски средства в размер на 860 млн. евро по програмата „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“. Основна цел на споменатата европейска програма би трябвало да бъде да свърже бизнеса и науката, които да работят заедно и да насърчават трансфера на технологии. Досега такива дейности бяха разпределени между Министерство на образованието и науката (с програмата „Наука и образование за интелигентен растеж“ (НОИР) и Министерство на икономиката (с програма „Конкурентоспособност“). В европейски план подобни на ДАНИИ структури са швейцарската Innosuisse и британската Innovate UK – звена, които отговарят за връзката между науката и пазара, улесняват технологичния трансфер от университетите към фирмите и подпомагат пазарното приложение на нови идеи. И докато двете споменати организации са в държави извън Европейския съюз, то в Кралство Испания от 2018 г. съществува „Общ изследователски център за трансфер на знание и иновации“ (Transfer of Knowledge and Innovation) към Университета на Кордоба. И всички тези тенденции са заради залегналата концепция за „иновациите“ в програмата „Хоризонт Европа 2021“, т.е. става въпрос за административни звена, които ще контролират разпределение на европейско финансиране. Чрез кандидатстване по програмата „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ ще се насочват средства към бизнеса и научните среди, ще се работи с центровете за върхови постижения и центровете за компетентност, създадени със средства от досегашната научна програма НОИР, ще се цели трансформация и на българската икономика към икономика с добавена стойност, т.е. с перспектива за растеж. Под иновации обаче колкото у нас, толкова и на европейски ниво се подразбира предимно новото в технологията и индустрията, т.е. акцентира се върху тяхната приложност и свързаността им с т.нар. точни науки. В съвременните общества освен технологии, патенти, индустрия, бизнес и икономика, би трябвало да съществуват култура, изкуства и духовност. Затова неслучайно в „Хоризонт Европа“ са залегнали следните фрази и понятия: „Зелените“ технологии и материали, използвани за културното наследство; нови методи за публично управление и устойчиво финансиране на музеите и на други културни институции; културните и творческите индустрии като движеща сила на иновациите и конкурентоспособността; опазване и укрепване на културното наследство посредством авангардните цифрови технологии; традиционните занаяти в бъдещето – нов подход; към конкурентна и устойчива европейска музикална екосистема; игрите и културният облик на нашето общество; по-екологичен начин на живот в творческите и приобщаващите общества посредством архитектурата, дизайна и изкуствата. С други думи, се забелязват наченки на разширяване на концепцията за иновациите, които по-скоро имат връзка с идеята за „трансфер на знание“ и осъществяват връзка с хуманитаристиката и изкуствата.

И у нас в момента е от първостепенно значение да се избистри концепцията за „иновации и обмен/трансфер на знания“, т.е. за разпространение на научноизследователската дейност сред обществото в широкия смисъл на думата и във всички области, създаването на изключително привлекателна точка за дейностите в сферата на иновациите и предаването на знания и творчески практики в областта на изкуствата и хуманитарните науки. Иновационните събития и програми съдържат у себе си огромни възможности за всички участници в тях (изследователски групи, университетски фондации, компании и институции, възползващи се от предаването на знания), но преди всичко за обществото, крайният потребител на всички тези дейности, оценяващ социалното въздействие на научноизследователската дейност. Истинската научноизследователска дейност съдържа в себе си новост, а нерядко за достигането до нейния продукт се използват иновативни методи и методологии. Затова разделянето и/или противопоставянето на научните изследвания от иновациите буди недоумение поне в сферата на европейските административни клишета, усложнени и от чудовищна бюрокрация, която борави с преводни и неизяснени формули.

За постигане на оптимален ефект (с несъмнен потенциал, като се има предвид богатството и многообразието на изследванията в сферите на неексперименталните науки) от стратегиите за предаване на знания и иновации в областта на изкуствата и хуманитарните науки е необходимо да се обединят инициативите и стратегиите, за да се увеличи многократно ефектът и продуктивността на вложените усилия.

Вече се търси на европейско ниво консенсус в рамките на университетите, и най-вече – между факултетите по изкуствата и хуманитарните науки, какво точно се разбира под „предаване на знания и иновации“ в тези области. От съществено значение е консенсусно да се дефинира какво точно означава тази концепция и за научните изследвания на изкуствата и хуманитарните науки, още повече на фона на модела за предаване на знания и иновации, в който понякога доминират приложните науки.

Необходимо е в гореизброените държавни институции от типа на новото Министерство на растежа и иновациите у нас да участват представители на други институции и бизнеса, способни да разработват съответни стратегии и да създават критична маса, когато става дума за представяне на хуманитарни и художествени иновации пред обществото. В този смисъл се налага да са разчита на бизнес конференции и търговски камари, както и на обществените органи, ръководещи университетите и висшите училища.

По силата на всичко това, целейки както да се консолидират многостранните усилия, така и да се изработят общи стратегии за по-точно дефиниране, трябва да се предложи още в началото на френското председателство на ЕС през 2022 г. провеждането на поредица от съвместни инициативи (като кръгли маси, дискусионни форуми за дефиниране на модела за обмен на знания и иновации и в тези дисциплини, изучаване и оценка на успешни проекти в областта на изкуствата и хуманитарните науки (с участниците в научноизследователската дейност, бизнеса, обществения и политическия живот, установяване на контакти и увеличаване на ефективността на взаимодействието с компании и институции, заинтересовани от обществените и икономическите постижения на научноизследователската дейност в тези области, като се има предвид, че развойната и научноизследователската дейност в областта на изкуствата и хуманитарните науки има за основа културата, творчеството, обществената ангажираност, критиката. В резултат би трябвало да се изготвят консенсусни документи с обществен, медиен и политически отзвук, които да бъдат консултирани и модерирани преди всичко от Министерството на образованието и науката.

Главните стратегически насоки, които в момента изглеждат най-обещаващи за предаването на знания в областта на изкуствата и хуманитарните науки, са: а) Дигиталните хуманитарни науки (изкуственият интелект, компютърната лингвистика, цифровото общество, дигиталните изкуства и т.н.); б) Комуникационните предизвикателства (фалшивите новини, постистината, свободата на изразяване, социалните мрежи, новите форми на аудио-визуално общуване); в) Иновациите и общественото посредничество на изкуствата и хуманитарните науки (посредничество, интеграция, миграция); г) Културно наследство и туризъм (знание, консервация, експлоатация); д) Изкуствата, хуманитарните науки и здравето (етика на биологичните изследвания, обучение в хуманност на лекарите, терапевтичните ползи от културата и изкуствата); е) Изкуствата, хуманитарните науки и бизнесът (инструктиране, философски консултации, бизнес етика, теория на аргументацията и преговорите); ж) Наука и изкуство (възможности за плодотворни взаимовръзки между експерименталните науки и художествения изказ).

В обобщение, предлагам новото Министерство на растежа и иновациите на Република България да намери начин да включи както в названието, така и в дейността си формулировката „трансфер на знание“, да работи в тясно сътрудничество с Министерството на образованието и науката, което номинално и отговорно се занимава с научните изследвания и тяхната новост/иновативност, както да се инициира дебат за концепцията относно иновациите и тяхната понятийна широта, обхващаща също хуманитарните науки и изкуствата, който може да се състои на общоевропейско ниво още през м. януари 2022 г. на Съвета на министрите на образованието, научните изследвания и иновациите. Европа освен технологии, индустрия и икономика е преди всичко дух и традиция. На традицията и духовността се дължи най-вече растежът на обществата на Стария континент, тъй като без тях Европа се лишава от фундамента си, а донякъде и от предимството си.

Какво разбирате под иновации, г-н Лорер?

Close Menu