„Хоро“ на Страшимиров в Народния театър

Сподели:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Намирам за особено важно да бъде коментирана постановката на романа „Хоро“ от Антон Страшимиров в Народния театър по няколко причини. Първо, от една страна, този текст е видял реализация на театрална сцена едва два пъти през последните 30-ина години. Второ, сложността на материята предполага да бъде коментирано предизвикателството, пред което се изправят и актьори, и постановъчният екип. Препятствието е огромно – трябва да работят в едно поле, което е усложнено не само заради специфичния характер на историческите събития, които са повод за написването на романа (Септемврийските бунтове от 1923 година), но и заради трудността те да бъдат представени на новите публики без обстоятелствени обяснения. И не на последно място бих искал да посоча, че идеологическите наслоявания, които витаят около романа, биха създали допълнителни трудности пред тези театрални автори/интерпретатори, които искат да го представят на сцена под каквато и да е форма.

Позволявам си да напиша тези думи като автор на една драматизация по романа, но и като режисьор, който също е поставял произведението съвсем скоро; и съзнателно (и авантюристично) съм пренебрегнал някои от горните предупреждения, които сам отправям. Тръгвам от тази позиция, давайки си сметка, че да коментираш чуждата работа през своята призма е трудна и отговорна работа. Затова започвам с тази уговорка. Въпреки тези предупреждения, струва ми се, опитът на Василена Радева заслужава внимание, най-малкото, за да не бъде отминато представлението с мисълта, че романът „Хоро“ днес вече няма актуално измерение и трудно могат да бъдат намерени връзките с нашето съвремие.

От една страна, мотивите, които неизбежно изпъкват при всеки един прочит, са видими и в нейното представление – изначалната свързаност между смъртта и сватбата във фолклорната култура, пренесена в романа като родова трагедия, влечението към хтоничното, скритият еротизъм на насилието, политическата демагогия и невъзможността демократично да се справяме с кризите. И не на последно място екзистенциалният и политически въпрос за възпроизводството. („За хората, казвам… Да се плоди народът, че…“). Нататък обаче предстои да се разгърнат и конкретностите, но нека да отделим няколко реда и за мястото на романа в нашата култура.

Очевидно е, че романът „Хоро“ на Антон Страшимиров заема полемично, а и травматично място в българската култура. От литературна гледна точка той предлага множество фокусни точки и перспективи за изследване – започвайки още от творческата предистория, през жанровите особености, до езиковите и стилистичните похвати. Всички те са привличали вниманието на не един изследовател. Именно интересът към романа от научна страна потвърждава неговата художествена стойност и свидетелства за граничното място, което той заема. Заедно с това, погледнато през оптиката на един по-общ културологичен поглед, написването на романа отразява едновременно важни и трагични моменти от българската културна памет. Събитията в текста на практика са отглас от травматичния разказ за центробежното разграждане на родовото съзнание на фона на Септемврийските бунтове от 1923 г.; в рамките на все още неукрепналата национална идентичност, която от своя страна се сблъсква с модерните социални движения, от една страна, проникващи от Европа и от друга – външнополитическите влияния в България след Първата световна война, които се опитват да я дестабилизират (под натиск на Коминтерна[1]).

Кървавият конфликт между земеделци, работници, анархисти и официалната власт на България тогава в лицето на режима на Демократическия сговор от 1923 г., води след себе си множество погроми и създаването на паравоенни формирования, които извършват кланета, с които се осъществяват политически и лични отмъщения. Насилието преминава границите на възможността въобще да бъде асимилирано, а събитията са остро критикувани в цяла Европа. Това дава възможност романът и днес отново да бъде четен извън своите конкретни исторически измерения, но в контекста на всеобхватното насилие, на противопоставянето и разделението, на политическата демагогия, на „овълчването“ на човека и превръщането му в животно, което се бори за своето оцеляване, но и като свидетелство за социалните конфликти в нашето общество през призмата на литературата. Неслучайно в своето задълбочено изследване „В художествения свят на романа Хоро“ Радосвет Коларов прави паралел между естетическото внушение на „Герника“ на Пикасо и едно литературно произведение, каквото е Страшимировият роман, изваждайки на преден план именно непреодолимата морбидност, която и двете произведения внушават.

Написването на романа е твърде лично за неговия автор. От една страна, Страшимиров е свидетел на жестокото потушаване на бунтовете, на последвалия т.нар. Бял терор[2], преживява и убийството на своя брат Тодор Страшимиров, който е застрелян на ул. „Сердика“ в София именно като депутат от тесните социалисти през 1925 година. Политическото насилие определено е тема, която се разпростира върху множество области, но романът „Хоро“ концентрира своя естетически апарат именно върху насилието като материализация на злото. Съвсем като в древногръцка драма Страшимиров не нарушава единството на мястото, времето и действието. Затова и експресията, която текстът носи като образи и езиков заряд, може да бъде определена като силно театрална.

Отпечатан през 1926 г., романът бързо е забранен, а след 1944 г. лесно попада под идеологическите щампи на новия режим, виждайки възможност в него за лесна критика на властта преди преврата. Именно годините след 1944-та са и времето, в което текстът се радва на различни сценични интерпретации от няколко режисьори (Н. Поляков, В. Цанков, Ю. Огнянова). След 1989 г. произведението се радва само на две сценични адаптации – в Русенския театър (2020), под моя режисура, и в Народния театър (2023), под режисурата на Василена Радева.

Постановката в Народния театър се опитва да избяга от идеологическите прочити и заявява амбицията да овладее и трансформира езиковата експресия в специфична сценична изразителност. Едно от положителните качества на представлението е уловената експресионистична атмосфера на съновидението, което заема структурно място във внушението както на романа, така и на представлението. В подобна посока е мислена и визуалната среда. В романа, както и в търсенията на спектакъла, духът (Geist) е отчужден от земния социален живот на персонажите, те не са в контрол на собствената си съдба, поставени са дори извън възможността да разбират екзистенциалните измерения на моралната катастрофа, в която са потопени. Тук това намира израз основно в цялостното настроение, визуалната, а и музикалната среда.

Сложността пред практическото постигане на постановъчните намерения е те да не бъдат тълкувани от вече днес (двойно или тройно) усложненото разбиране за националното и социалните сблъсъци. Намирам, че това предизвикателство е допълнително усложнено и с възхода на национализма през последното десетилетие в Европа, както и преноса му в специфичния български политически контекст. Затова и трансформацията на езиковата експресия в адекватна сценична изразност, която да не звучи архаично, а и да резонира с някакъв нов екстремизъм около нас, очевидно е затруднила актьорите.

Струва ми се, че има и едно чисто практическо обстоятелство, което ги затруднява в контекста на представлението: едновременното произнасяне на прозаични парчета и активен диалог, което ги тласка да интерпретират персонажите си в един общ ключ на отчуждение без съществена индивидуализация. Подходът звучи като че цитират себе си и коментират собствените си действия, вместо да действат от името на сериозността и отчаяния характер на нравствено уродливите си мотиви. На места все пак има ясни маркери за социалната същност на определени персонажи (като обущарите Капанови – баща и син), но зрителят като цяло е оставен на сюжетната ориентация, а не на контекстуализирането и проблематизирането чрез специфичен театрален език и това може да бъде отчетено като недостатък. Важно е да кажем, че представлението се опитва да изгради такъв език, но успява в частност.

Основният стремеж да бъде постигнато специфично театрално отчуждение в цялостното актьорско присъствие седи като адекватно намерение, но то остава само на ниво намерение, а не е индивидуализирано и идентифицирано като средство в развитие, което търпи също своите трансформации. Отчуждението е опасно средство, когато контекстът не е докрай овластен в сценичния разказ. Бих могъл да посоча два примера: първият и раздвоеният персонаж, който Снежина Петрова интерпретира – между разказвача и Капанката, без това да играе смислово значение, освен технически да бъде въведен зрителят в атмосферата на романа, а после да бъде оправдано и присъствието на персонажа в продължителността на сценичното време. Вторият пример е – умиращата възрастна Карабельова да бъде представена като кукла и озвучавана от актрисата, която играе слугинята Марга (Вяра Табакова). Решението може и да бъде четено като нарочен цитат към представлението на Юлия Огнянова в Пловдивския куклен театър (1974 г.), но тук емоционалният взрив на смъртта и проклятието се разлива в коментарността и цялостното усещане, че актьорите си „играят“ на представление. По този начин се пропуска и ключов момент за фабулата – проклето е възпроизводството, т.е. континуумът на живота, което (според постановката) трябва да отзвучи и в останалите персонажи.

Въпросът как да превеждаме на съвременен сценичен език конфликти и проблеми от социални контексти, които са далеч от нас става все по-труден за отговор с нарастващата дигитализация и когнитивните промени, които настъпват поради нарушената йерархия на информацията; но заедно с нарастващата технологична тревожност спрямо изкуствения интелект е жизненоважно да се върнем към разговора как да говорим за човешките (колективни и индивидуални) сблъсъци в полето на социалното. Театърът като социален феномен притежава най-ярките средства за реализирането на тази задача. В този смисъл би могло да се твърди, че в нашия контекст е необходимо фундаментално завръщане към неговата полемична природа.

Театралният език днес отдавна не е изправен пред въпросите спрямо литературната еманципация, а как да удържа своята фикционална цялост в пълното си отчуждение от драмата, но и да превежда своята атрактивност за онези, които постмодернизмът е поразил с разграждането на консолидираните представи за цялостност на произведението, но и на личните сетивни възприятия. Така че, колкото повече се питаме: кои сме, откъде идваме и накъде отиваме, толкова повече ще са необходими произведения като „Хоро“, които да ни изправят пред фундаменталните (и екстремни) въпроси за живота и смъртта.

ХОРО

по Антон Страшимиров

Сценична адаптация и режисура: Василена Радева

Драматург: Майя Праматарова

Сценография и костюми: Борис Далчев

Видеокартина: Михаела Добрева

Композитор и вокален педагог: Драгомир Йосифов

Хореограф: Марион Дърова

Асистент-сценограф: Дарена Донева

Актьори: Снежина Петрова, Стелиан Радев, Валентин Танев, Ненчо Костов, Елена Иванова, Цветан Алексиев, Павлин Петрунов, Вяра Табакова, Деница Даринова, Явор Вълканов

Народен театър „Иван Вазов“ – София

Фотографии: Стефан Щерев


[1] Съкращение от Комунистически интернационал, известен още като Трети интернационал. Практически това е обединение на комунистическите партии по света, признаващи ленинската версия на марксизма за свой идеологически двигател. Утопичният хоризонт, който те си поставят през 20-те години на XX век, е световна пролетарска революция. Събитията от т.нар. Септемврийски бунтове в България от 1923 г. са подбудени от действията на Коминтерна.

[2] С Бял терор се обозначават обикновено държавните репресивни действия спрямо комунистическите и социалистически движения. Произходът на понятието идва от контрареволюционните опити на роялистите във Франция след 1794 г. В България понятието е използвано за първите път от Петко Д. Петков спрямо масовите арести и убийства след Септемврийските бунтове от 1923 г.

„Хоро“ на Страшимиров в Народния театър

Close Menu