Joanna Spassova-Dikova

Сектор: Театър
професор, доктор

Театровед, театрален изследовател, историк, преподавател и театрален критик. Основни области на научните изследвания и интереси: история и теория на театъра, актьорско изкуство, актьорски тренингови системи, сценична реч, европейски театрален модернизъм, театрална антропология, театрална семиотика, театрална иконография, танцов театър, театрални публики, перформативни изкуства и нови технологии, театрален мениджмънт, сравнителни културологични изследвания. Автор на пет книги и редица студии и статии в специализирани енциклопедии и периодични издания у нас и в чужбина. Член на редколегиите на редица издания за театър, изкуство и култура. Научен секретар на БАН – направление хуманитарни и обществени науки 2013-2021 г. Лектор в редица университети. Ръководител и координатор на научни проекти у нас и в чужбина.
Close Menu