За нас

Платформата е замислена като своеобразна стойностна алтернатива на оперативната критика, съпътстваща актуални културни събития, писана обикновено от журналисти, неспециалисти, почитатели. В случая автори на материалите са учени и специалисти по изобразителни изкуства, музика, театър, екранни изкуства, архитектура, културология (области, които съответстват на научния профил и акредитираните специалности в ИИИзк). Платформата предлага и коментари от професионалисти в изброените конкретни области на изкуствата и културата върху остри, текущи теми, изискващи и специализиран отзвук, тълкувания, авторска лична позиция.
Електронното издание „Платформа за изкуства“, снабдено с ISSN 2367-7694, обхваща четири отделни броя (за периода юни 2015 г. – май 2016 г.). В края на всяко тримесечие възможността за въвеждане на нови материали се „затваря“, а постъпилите и вече публикувани на платформата материали изграждат отделен брой, който може да бъде ползван и във формат pdf или като електронна флипер книга / брой на списание. В началото на следващото тримесечие възможността за навременно публикуване на материали се подновява.
Продължението на проекта (през периода юни 2016 г. – май 2017 г.) цели от една страна да запази създадения интерес към електронното издание в публичното пространство, от друга – да разшири неговия обхват и да достигне нови читателски аудитории: с превод на английски език на всеки от публикуваните авторски материали, със създаване на версия на сайта на английски език, с новия дизайн на предвидените нови четири двуезични броя.
„Платформа за изкуствата“ на Института за изследване на изкуствата – БАН стартира с подкрепата на Национален фонд „Култура“ при Министерство на културата на РБ. Национален фонд „Култура“ подкрепя и продължението на проекта „Платформа за изкуства“.

Close Menu