Емануел Мутафов

9 окт 2015

Емануел Мутафов

Емануел Мутафов
проф. д. н.
сектор Изобразителни изкуства,
Старо изкуство
 

Кратка биографична справка за придобитите образователни и научни степени, длъжности, звания
1987 – средно образование от НГДЕК, София, със златен медал за отличен успех;
1988-1989 – история в ИФ на СУ „Св. Климент Охридски”;
1989-1996 – висше образование по археология и история на изкуството в Атинския Каподистриев университет, Гърция;
1996-1998 – специализация по гръцка и славянска палеография в ЦСВП „Акад. Иван Дуйчев”, София;
1996-2000 – хоноруван асистент по гръцки език и култура във ФКНФ на СУ „Св. Климент Охридски”;
2000 – проучвател в ИИИзк при БАН;
2001 – д-р по нова и най-нова обща история в Института за балканистика при БАН;
2009 – доцент по средновековно и възрожденско изкуство в ИИИзк при БАН;
2013 – научен секретар на ИИИзк при БАН;
2014 – 2022 директор на ИИИзк при БАН
2019 –  професор по средновековно и възрожденско изкуство;
2022 – доктор на науките по Теория на изкуствата

Специализации
2003 (март – май) – гостуващ учен в програмата за гръцки изследвания в Принстън, Ню Джърси/ (March–May) Visiting Research Fellow at the Program in Hellenic Studies at Princeton University, NJ;
2011 (октомври – декември) – гостуващ учен със стипендия на Фондация „А. Мелън” в Института за напреднали изследвания в Берлин, Германия/ (October – December) A. Mellon Foundation fellow at the Institute for Advanced Studies in Berlin (WiKo);
2012 (януари – март) – гостуващ учен със стипендия на Фондация „А. Мелън” в Археологическия институт „У. Ф. Олбрайт” в Йерусалим, Израел/ (January – March) A. Mellon Foundation fellow at the W. F. Albright Institute of Archaeological Research in Jerusalem;
2012 (юни – юли) – гостуващ изследовател със стипендия на Фондация „П. Гети” в Американския научен институт в Истанбул, Турция, за изследователската програма „Визии за Византия” с индивидуален проект върху манастира Хора/ (June – July) Getty Foundation Fellow at the American Research Institute in Turkey, Istanbul branch, in the frames of the research program “Visions of Byzantium” with an independent project on the Chora monastery.

Година на постъпване в ИИИзк
Декември 1999 г.  

Публикации
Монографии:
Митрополитският храм “Св. Стефан” в Несебър и неговият художествен кръг: културен контекст, интертекстуалност и интервизуалност, София: изд. Марин Дринов, 2022, 408
Богородица вместилище на невместимото. Човешки измерения на Палеологовото изкуство в Константинопол. Второ издание, АИ Проф. Марин Дринов, 2022, ISBN:9786192452209, 210  
Богородица вместилище на невместимото: човешки измерения на Палеологовото изкуство в Константинопол, С:, ИИИзк-БАН, 2020, ISBN 978-954-8594-81-3, 210
Християнска криптография. Функционална типология на криптограмите в Православното християнско изкуствоDe Artibus Monographiae, Volumen I, С., ИИИзк-БАН, 2019, ISBN 978-954-8594-80-6, 214
Европеизация на хартия. Съчинения за живописта на гръцки език от първата половина на XVIII век, София: ЕТ-АВА, 2001, 279  
Паганистични елементи в култа и иконографията на св. прор. Илия, София: изд. К.К. Философ, 1987, 77
Студии и статии:
Moutafov, E.
(2013) Станици от хаджийския дневник: някои наблюдения върху християнското православно изкуство в Йерусалим (Pages of the Pilgrim’s Diary: Some Observations on the Christian Orthodox Art in Jerusalem). In: Art Studies Quarterly, vol. 4, Sofia, 2013, 3-14 (with summary in English).
Moutafov, Е. (2013) Typology and Semantics of Cryptograms and Acrolexa in the Orthodox East in the Byzantine and Post-Byzantine Period. In: Initial, vol. 1, Belgrade, 2013, 49-73 (with summary in Serbian).
Moutafov, E. (2013): Cross and Cryptograms on Molos Watermill (BU0076). Landscape and Interaction: The Troodos Archaeological and Environmental Survey Project, Cyprus, Eds. by M. Given, A. B. Knapp, J. Noller, L. Sollars and V. Kassianidou, vol. 1, Glasgow, 2013, 219-222.
Moutafov, E. Rhoby, A. (2012): New Ideas about the Deciphering of the Cryptic Inscription in the Narthex of the Panagia Asinou (Phorbiotissa) Church (Cyprus). In: Medioevo Greco 12, Torino, 89-95.
Moutafov, E. (2010): Криптограми и билингвизъм в Палеологовото изкуство (Cryptograms and Bilingualism in Paleologian Art). In: Patrimonium 3, Skopje, 2010, 251-261 (with summary in English).
Moutafov, E. (2010): ΕΙΚΟΝΟΠΑΘΕΙΑ или Кои са античните мъдреци, изобразени в стенописите на Бачковската трапезация и църквата „Рождество Христово” в Арбанаси? (ΕΙΚΟΝΟΠΑΘΕΙΑ (Iconopathy) or Who are the Ancient Philosophers represented in the frescoes of the Refectory of Bachkovo monastery and of the Nativity Church in Arbanassi?). In: Art Studies Quarterly, vol. 2, Sofia, 2010, 15-19 (with summary in English).
Moutafov, E., Gergova, I., Koujoumdzhiev, A., Popova, E., Genova, E., Gonis, D. (2008): Гръцки зографи в България след 1453 г. – Έλληνες αγιογράυοι στη Βοσλγαρία μετά το 1453 (Greek Icon-Painters in Bulgaria after 1453 ISBN 978-954-8594-12-7), Sofia, 2008, 297 pp., 350 ill. (bilingual edition of the Institute for Art Studies in Bulgarian and Modern Greek with summary in English).
Moutafov, E. (2006): The Post-Byzantine hermeneai in the 18th century and their dissemination in the Balkans during the 19th century. In: Journal of Byzantine and Modern Greek Studies, University of Birmingham, vol. 30, No 1, Birmingham, 2006, 69-80.
Moutafov, E. (2001): Европеизация на хартия. Съчинения за живописта на гръцки език от първата половина на XVIII в. (“Europeanisation on Paper”. Treatises on Painting in Greek during the First Half of the 18th century (ISBN 954-90849-2-2), Sofia, АBА Publishing House, 279 pp. (main text in Bulgarian with sources in Greek and extensive English summary).
Moutafov, E. (1999): Περί του Μανουήλ Πανσέληνου και του τέλους της αληθινής τέχνης In: Ο Μανουήλ Πανσέληνος και η εποχή του, Αθήνα, 1999, 55-61 (with summary in English).

Представителни научни проекти
„Гръцки зографи в България след 1453 г.” (2000-2008), финансиран от Фондация „А. Онасис”, ръководител; „Цар-Самуиловият век в творчеството на българските художници” (2014), финансиран от МС на Р България, ръководител; „Корпус на църковната стенопис в България от първата половина на ХІХ в.” (2014-2016), финансиран от ФНИ, ръководител.

Представителни участия в конференции или кратка обобщена информация
Емануел Мутафов завършва със златна значка НГДЕК „Св. Константин-Кирил Философ”, където е солист на хора за църковни песнопения „Млад Кукузел” и рецитатор на старобългарски слова (за целта учи сценична реч при Кирил Попов във ВИТИЗ). Превел е на български език три съвременни гръцки романа. В момента се занимава предимно с изследването на византийското и гръцкото поствизантийско изкуство, със съчинения за живописта, културна история на Балканите, палеография, епиграфика, лексикография и преводи на средновековни богословски или текстове за изкуство. Първата си научна книга издава на 18 годишна възраст, а после проследява връзките на италианското ренесансово изкуство с късно средновековната традиция на полуострова, занимава се с проучването на манастирската култура и в частност атонската за развитието на художествените процеси през османския период. Преподавателската си дейност започва като учител в средното образование. Преподава гръцки език, теория на превода, както византийско изкуство и култура в СУ "Св. Климент Охридски", изнася лекции в Принстън, Ню Джърси, в Иконния музей в гр. Реклингхаузен, в Института за напреднали изследвания в Берлин, Германия, в Hebrew University, Йерусалим, Koc University, Истанбул, Central European University, Будапеща. Има над 100 научни публикации в престижни издания у нас, в Гърция, Русия, Р Македония, Великобритания, Ирландия, Италия, Сърбия, Австрия, Румъния, Молдова и др. От 2010 г. е член на ОС на БАН, от 2021 г. зам.-председател на VIII-то ОС на БАН, а от 2013 г. на ръководството на ИИИзк. 

Основни области на водените лекционни курсове във ВУЗ
Странознание на Гърция, практически гръцки език, късноантично и византийско изкуство, поствизантийска археология  

Обучение на докторанти 
научен консултант на докторант Диана Косева-Тотева, 2015
научен ръководител на редовните докторантки Веселина Йончева, 2017 г., и Тереза Бачева, 2020 г.

Основни области на научни изследвания
византология, гръцка епиграфика, палеография, християнска иконография, култ към светците, съчинения за живописта, криптограми, изкуство на Атон, Константинопол, Йерусалим, балканска културна история, лексикография и др.