Контакти

Институт за изследване на изкуствата – Българска академия на науките
списание „Проблеми на изкуството”
1504 София, ул. „Кракра” № 21
Телефон +359 2 944 24 14, Факс +359 2 943 30 92
E-mail: probleminaizkustvoto@gmail.com
Ръкописи се приемат в редакцията или по e-mail.

Ръкописите не се връщат на авторите.