Защитили

2023 г.
Анджела Гоцис, 
Съвременно експериментално кино – развитие на визуално-артистични практики, 03.02.2023

Гергана Костадинова, Между класиката и джаза: стилови взаимодействия и жанрови трансформации в българската музика в края на 20 и началото на 21 век, 30.03.2023 г.

Дзана Иванова, Италианската Musica leggera и българската естрадна песен до края на 80-те години на XX век – аспекти на влиянието, 25.05.2023 г.

Тереза БачеваРимските папи в стенописните програми на църквите по българските земи (XV – XVIII век), 27.06.2023 г.

Наташа НоеваГалерия „Раковски“ 125 – Институционален център на художествения живот. История, организация, изложбена дейност, критика (1940 –1972), 28.06.2023 г.

Ани Янева,  Ролята на личните архивни фондове в конструирането на историческото арт познание (върху материали от личните архивни фондове на Любомир Тенев и Александър Александров), 14.09.2023 г.

Тамара Пещерска-ЙордановРабота на режисьора в документалния филм-портрет, 18.09.2023 г.

Елина Антонова АнастасоваПерсонификациите в римското изкуство от територията на България (I-III в.), 03.11.2023 г.


2022 г.
Илко Ганев,
Проектният театър в България след 1989 г., 28.06.2022 г.

2021 г.
Ангел Симитчиев,
Ембиънт музика от периферията към центъра – фунцкия, типология и жанрови взаимодействия. 27.09.2021
Веселина Йончева, Живопис в храмовете, изградени от Освобождението до 1941 г. на територията на съвременния град София, 12.03.2021 г.
арх. Нона Цекова, Биониката и биомиметиката в архитектурата и дизайна. Иновации и насоки на развитие, 30.11.2021
Петър Денчев, Употреба и функция на пространството в театралния спектакъл от 1968 г. до наши дни. 02.12.2021
Росен Николов, Развитие на балетното изкуство в Бургас, 26.05.2021 г.

2020 г.
арх. Веселина Мирева, Хартията в архитектурата. Тенденции и иновации, 25.02.2020 г.
Нона Петкова, Обкови на напрестолни евангелия от българските земи (ХVІ – първата половина на ХVІІІ век), 18.03.2020 г.
Надежда Джакова, Съвременни идеи и тенденции за работа с публиките в художествените музеи. Ориентиране към публиките в България, 26.06.2020 г.

2019 г.
Дарина Бойкина, Реликвариите в България от периода на късното средновековие и Възраждането, 18.11.2019 г.
Петър Керкелов, Фолклорно-песенна орнаментика и съвременна композиторска практика (нотационни проблеми на импровизационния тип музициране), 15.07.2019 г.
Росица Николова, Многогласни Богородични песнопения в творчеството на български и руски автори ат средата на ХiХ до края на ХХ век, 05.02.2019 г.

2018 г.
Албена Тагарева, Сценографията в Народния театър от 1944 до 1968 г.., 29.10.2018 г.
Вяра Млечевска, Художествени практики след 1989 г. като реакция на културната политика в България, 12.11.2018 г.
Зорница Каменова, Куклено-театралното представление (за възрастни и деца) от началото на 21 век в
България
, 25.09.2018

2017 т.
Адриана Сърбова, Антични култови сгради и техните съвременни архитектурни аналози, 30.10.2017
Ирена Димитрова, Нови художествени практики във Варна от 80-те и 90-те години на ХХ век, 25.05.2017
Мария Колушева, Църквата „Св. Георги“ във Велико Търново и нейните стенописи, 23.02.2017
Мария Кумичин-Георгиева, Научната дейност на Тодор Тодоров в контекста на българската фолклористика от втората половина на ХХ век, 28.02.2017
Росен Спасов, Периодични печатни издания за кино в България (1913 – 1944). Хронология и типология, 23.05.2017

2016 г.
Александър Донев, Зрителският успех в кината на българските игрални филми от началото на ХХI век, 20.10.2016
Александър Стайков, Маркетингов профил на българската филмова индустрия в периода 2005 – 2015 година, 18.04.2016
Анета Трифонова, Оценка на архитектурата в контекста на „флуидната модерност”, 27.09.2016
Вера Ценова, Оперни образци от Западна Европа и САЩ през втората половина на ХХ век: полифонични похвати в музиката и драматургията. Сценични реализации, 04.04.2016
Елица Гоцева, Нелинеен наратив в съвременното игрално кино, 17.10.2016
Маринела Великова-Байха, Фирмената реклама в България през първите десетилетия на ХХ век (образно-типологични характеристики), 24.10.2016
Мария Спиридонова, Демонични образи в българската възрожденска живопис, 14.11.2016
Петър Одаджиев, Ролята на режисьора в трансформацията на мюзикъла от сцената към екрана, 08.11.2016
Радосвета Кирова-Делчева, Жилищно-отбранителни кули на Балканския полуостров през османския период, 29.09.2016
Румяна Маргаритова, Музикалнофолклорни практики в мултиетническа среда, 07.04.2016
Светлана Н. Куюмджиева, Генезис и трансформации на социалистическия реализъм в българското изобразително изкуство през 50-те и 60-те години на ХХ век. Теория и практика, 28.01.2016
Ставри Ангелов, Българско музикално-сценично творчество за деца през втората половина на ХХ век. Типологична и жанрова характеристика. Сценична участ, 08.09.2016
Станимир Трифонов, Екранизацията като трансфер, 03.10.2016

2015 г.
Александър Смолянов, Съвременни тенденции в градоустройствената теория,
Анна Шойлева-Чомакова, Българското кино и държавната културна политика от края на ХХ и началото на ХХІ век (европейски практики и българският контекст)
Деян Статулов, Идеологическата цензура в българското игрално кино. Механизми на функциониране (1948-1989)
Диана Тотева, Стенописи от археологическите разкопки на средновековната българска столица Търново
Илиана Овчарова, Реутализация и ревитализация на промишлени предприятия,
Мила Никифорова, Многофункционални интегрирани комплекси (МИК) в градовете през втората половина на ХХ и началото на ХХІ век
Полина Антонова, Архивът на Димитър Ненов: систематизации, интерпретации, анализи
Светла Петкова, Колекционирането на произведения на изкуството като феномен на културата. Българският опит в частното колекциониране (живопис, графика, скулптура) от края на ХХ и началото на ХХІ век
Теодора Дончева, Българският телевизионен сериал от 21-ви век – социокултурен контекст. Продуктовото позициониране в българските телевизионни сериали. Взаимоотношения и социокултурен контекст

2014 г.
Адриана Любенова, Мозаичното изкуство в късноантичния Филипопол IV – VI век, 30.06.2014
Ана Васева, Театрални измерения на съвременния танц в България между 1989 и 2010 година, 30.09.2014
Димитрина Попова, Граници на намеса на Римската империя чрез архитектурата в Тракия, 29.09.2014
Елена Павлова, Утопиите в архитектурата – картини на мисълта. Антологично изследване и критичен анализ на архитектурните утопии в Западна Европа от двете десетилетия след CIAM Х, 20.06.2014
Емилия Жунич, Ролята на солиста-певец в българския музикален театър (по материали от професионалния музикален театър в Стара Загора), 03.10.2014
Йосиф Аструков, Хибридни форми между съвременния танц и новото дигитално кино в интернет средата, 25.06.2014
Мария Бочева-Блажева, Костюмографски решения на музикална сцена и на екран от знакови фигури в модния дизайн на ХХ век (Ив Сен Лоран и Владислав Шмидт),04.10.2014
Зафер Галибов, Зараждане на българската фотография от Освобождението до средата на 30-те г. на 20 в., 25.02.2014

2013 г.
Димитър Механджиев, Адаптация на промишлени територии на примера на Кремиковци,07.10.2013
Мария Вълчанова-Любенова, Навлизане и утвърждаване на руското многогласно църковно пеене в българската църковна музика през периода от Освобождението (1878) до 1944,18.07.2013
Петя Стефанова, Барокови музикални фигури: теоретически, творчески и изпълнителски  аспекти,08.02.2013

2012 г.
Ина Семерджиева, Пространствени търговски структури, модели и пулсации,24.09.2012
Михаил Луканов, Конвенция и иновация в българската рокмузика: върху опита на Формация `Студио Балкантон`,15.05.2012
Николай Градев, Метод за изследване на симетричноладовото музикално мислене на Димитър Ненов,20.12.2012
Радостина Няголова, Европейски образователни проекти и индивидуално музикално мислене: българските композитори през 20-те и 30-те години на ХХ век,30.11.2012
Стела Ташева, Семиотика на архитектурната графика,22.06.2012
Юлияна Жабева-Папазова, Македония, Алтернативната рокмузика в Югославия през периода 1980-1991 г. и нейното влияние върху днешния музикалнокултурен живот в републиките Македония, Сърбия и Хърватска,17.09.2012

2011 г.
Галина Денкова, Музикалният фолклор в Средна Западна България – традиции и иновации, 24.10.2011
Георги Десподов, Причастният репертоар в рилските музикални ръкописи,29.07.2011
Георги Харизанов, Ладовоинтонационни особености на българска народна музика. Сходства и паралели с персийско-арабско-турска музика, 02.12.2011
Евелина Кръстева-Стоянова, Камерни хорове в България,12.09.2011
Мария Диамандиева, Културни феномени в архитектурната митология в началото на 21-ви век: архитектите-звезди,11.10.2011

2010 г.
Геновева Василева, Аспекти на абсурда в новото руско кино
Деница Анчева, Подстъпи към формиране на балетна трупа и първи балетни постановки в Русе (от края на ХІХ век до края на 60-те години на ХХ век)
Клара Мечкова, Осмогласната система на византийската музика в изворовите теоретични текстове. Тетрафонията
Мария Капетаниу, Кипър, Хрисантовата реформа в България и Гърция. Възгледи за православната музика
Петър Кърджилов, Филмът “Балканската война” в историята на българското кино
Руслан Стойчев, Фиалата в системата на ритуалните съдове от древна Тракия
Силвия Георгиева, Българският клавирен концерт през втората половина на ХХ век
Цветана Иванова, Пианото като ядро на композиторското мислене на Лазар Николов