Конкурси

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ ПРОФЕСОР

Институтът за изследване на изкуствата обявява конкурс за заемане на академичната длъжност професор по Кинознание, киноизкуство и телевизия (история на българското кино и кинокултура), професионално направление 8.4. Театрално и филмово...
Виж още

Рецензии и становища

по конкурса за заемане на академичната длъжност доцент по Кинознание, киноизкуство и телевизия (история на българското кино: архиви и институции), за нуждите на сектор Екранни...
Виж още

ВЪТРЕШЕН КОНКУРС

Институтът за изследване на изкуствата обявява вътрешен конкурс за избор на главен редактор на списание Българско музикознание. В конкурса могат да участват хабилитирани учени в трудовоправни отношения...
Виж още

Конкурси за заемане на академичната длъжност главен асистент

Институтът за изследване на изкуствата обявява конкурси за заемане на академичната длъжност главен асистент: по Театрознание и театрално изкуство (български театър), професионално направление 8.4. Театрално...
Виж още

Рецензии и становища по конкурс

за заемане на академичната длъжност професор по Кинознание, киноизкуство и телевизия (теория и история на екранното изкуство), 8.4.,, за нуждите на сектор Екранни изкуства, обявен в ДВ бр. 65...
Виж още

Рецензии и становища

по конкурса за заемане на академичната длъжност доцент по Кинознание, киноизкуство и телевизия (българско документално кино), за нуждите на сектор Екранни изкуства, обявен в ДВ...
Виж още

Рецензии и становища

по конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по Изкуствознание и изобразителни изкуства (изобразително изкуство от периода на НРБ), за нуждите на сектор Изобразителни изкуства, ИГ Ново българско...
Виж още

Конкурс за заемане на академичната длъжност доцент

Институтът за изследване на изкуствата обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по Кинознание, киноизкуство и телевизия (българско документално кино), професионално направление 8.4. Театрално...
Виж още

Конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент

Институтът за изследване на изкуствата обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по Театрознание и театрално изкуство (български театър), професионално направление 8.4. Театрално...
Виж още
1 2 3 6