Конкурси

Конкурс за заемане на академичната длъжност професор

Институтът за изследване на изкуствата обявява конкурс за заемане на академичната длъжност професор по  Музикознание и музикално изкуство (музикална култура и образование), професионално направление 8.3....
Виж още

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ

Институтът за изследване на изкуствата обявява конкурси за заемане на академичната длъжност главен асистент по  Музикознание и музикално изкуство (етномузикология: музикалнотеоретични изследвания), професионално направление 8.3....
Виж още

Вътрешен конкурс

Институтът за изследване на изкуствата обявява вътрешен конкурс за избор на главен редактор на: списание Българско музикознание и списание Проблеми на изкуството. Съгласно чл. 5д (3)...
Виж още

Рецензии и становища по конкурс

Конкурс за заемане на академичната длъжност професор по Изкуствознание и изобразителни изкуства, 8.1. (средновековно и възрожденско изкуство), за нуждите на сектор Изобразителни изкуства, ИГ Средновековно...
Виж още
1 2 3 4