Проекти с удължени срокове

Еволюция и революция. Състояние на приложните изкуства в България през 1940-те и 1950-те години (законодателна рамка, институционални структури, модели между традиции и външни влияния, видов и жанров обхват, представители)

Автор гл. ас. д-р Мария Митева от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Изкуството през периода на социализма В обсега на изобразителните изкуства периодът на НРБ...
Виж още

Златарските еснафи в Карлово, Панагюрище и Пазарджик и тяхната продукция за църквата (XVIII–XIX век)

Автор гл. ас. д-р Дарина Бойкина от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Българско културно наследство в европейски и световен контекст Работата по проекта е спряна...
Виж още

Месемврийските църкви в проучванията на архитект Пëтр П. Покрышкин (по материали от архивни и музейни фондове в Санкт Петербург)

Автор гл. ас. д-р Станислав Станев от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекс През юни 2016 година успях да...
Виж още

Начало на българската професионална пианистична школа до 20-те години на XX в.

Автор гл. ас. д-р Полина Антонова от сектор Музика Към проблемногематичен модул Дигитализиране и архивиране на културното наследство 1.Кратък анализ на степента на проучване на изследвания...
Виж още

Декоративното и приложното творчество на Харалампи Тачев (1875-1941) – видови, жанрови, стилови и функционални специфики в контекста на българското изкуство

Автор проф. д-р Милена Георгиева от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Версии на модерността     Предложеният нов планов проект е продължение на работата ми...
Виж още

Ранни конници. Зооморфни и растителни мотиви в апликациите за конска сбруя от V в. пр. Хр.

Автор гл. ас. д-р Руслан Стойчев от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст Гл. ас. д-р Руслан Стойчев ползва...
Виж още

Двустранните литийни икони в българските колекции (ХІІІ в. – ХV в.). Типология, иконография и и стилови характеристики

Автор доц. д-р Ралица Русева от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски  и световен контекст Информация на степента на проученост...
Виж още

Граматика на римската вила. Методика за триизмерна архитектурна реконструкция

Автор гл. ас. д-р арх. Димитрина Попова от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ Степен на проученост на...
Виж още

Актьорското изкуство в България от средата на 50-те до края на 60-те години на ХХ век

Автор проф. д-р Йоана Спасова-Дикова от сектор Театър Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст Работата по проекта е спряна до...
Виж още