Кинознание, киноизкуство и телевизия

Обучението на докторанти по Кинознание, киноизкуство и телевизия, професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство, има за цел да подготви научни кадри за теоретични и исторически изследвания по специалността. Задача на сектора е да осигури приемственост между поколенията в кинонауката. Сектор Екранни изкуства в Института за изследване на изкуствата е водещо звено за обучение на докторанти в България по специалността и осигурява добро научно развитие на младите учени. Цел на обучението на докторанти е да се осигурят кадри, които да изследват различни аспекти на кинознанието като история на българското и световното кино, теория на киноизкуството, драматургията и телевизията и не на последно място – теоретично осмисляне на най-новите явления в аудиовизията, дигиталните технологии и интерактивните форми на екранно общуване в съвременния свят.

Обучаваните през предишните десетилетия докторанти в сектора са сред водещите учени в българското кинознание, успешно се реализират като изследователи и преподаватели в различни учебни заведения и имат международен авторитет. Всеки докторант се обучава по индивидуален план под научното ръководство на специалист от сектора и активната помощ на целия научен състав на звеното.

Постоянната комисия по хуманитарни науки и изкуства на заседание от 28.05.2020 г. (Протокол № 10), взе следните решения:

  1. Дава програмна акредитация на образователна и научна степен “доктор” по докторска програма “ Кинознание, киноизкуство и телевизия ” в Институт за изследване на изкуствата на Българска академия на науките, в професионално направление 8.4 Театрално и филмово изкуство от област на висше образование 8. Изкуства, на основание на обща оценка 9.06 (девет цяло и шест стотни).
  2. Определя срок на валидност на акредитацията ШЕСТ ГОДИНИ, до 14.10.2026 г., в съответствие с чл. 79 (4) от ЗВО.