История на секторите

Сектор Музика. Началото на сектор Музика е поставено през 1948 година със създаването на научноизследователски институт за музика с музей, в чийто състав влизат двама академици на обществени начала: Петко Стайнов и Андрей Стоянов. Първи директор: акад. Петко Стайнов; първи щатен сътрудник: Иван Качулев (от 1950 г.). Първоначално институтът е съставен от два отдела: за народна музика и за научни изследвания и публикации. През годините в Института за музика работят изтъкнати български учени: Райна Кацарова, Елена Стоин, Николай Кауфман, Андрей Андреев, Венелин Кръстев, Стоян Стоянов, Тодор Джиджев, Агапия Баларева, Генчо Гайтанджиев, Елена Кутева, Светлана Нейчева, Божидар Спасов, Михаил Букурещлиев, Вергилий Атанасов, Лиляна Витанова-Сталева, Анна Илиева, Виолета Консулова, Илия Манолов, Леон Москона, Димитрина Кауфман. До 1988 г. Институтът за музика е част от Научното обединение по изкуствознание, което включва още три научни института: Института за изкуствознание, Института за фолклор, Института за теория и история на градоустройството и архитектурата. През същата 1988 г. с разпореждане на МС Институтът за музика и институтът за изкуствознание се сливат: създаден е Институтът по проблеми на изкуствознанието, който през 1994 се преименова на Институт за изкуствознание.

Сeктор Изобразителни изкуства води началото си от 1948 г., когато група академици поставят началото на Институт за изобразително изкуство към Отделение за изкуство и култура към БАН: акад. Иван Лазаров, акад. Стефан Иванов, акад. Николай Райнов и акад. Александър Божинов. През 50-те години научните изследвания са съсредоточени основно върху историята и теорията на българското изобразително изкуство. Сътрудници са едни от най-изтъкнатите имена в българското изкуствознание. По-късно полето на научните проучвания се разширява и в Института за изкуствознание вече работят историци и критици на изкуството от различните му периоди: Античност, Средновековие, Възраждане, съвременно изкуство.

Сектор Театър води началото си от 1963 г. като малка научна група за специализирани театрални и киноизследвания в рамките на Института за изобразителни изкуства. Първи щатни сътрудници са Невяна Инджева, Лада Панева, Александър Александров, Чавдар Добрев. От 1966 до 1973 г. съществува отделна секция “История и теория на българските театър и кино”. Ръководители на секцията са били проф. Гочо Гочев (от 1966 до 1981), ст.н.с. І ст. Невяна Инджева (от 1982 до 1989) и ст.н.с. І ст. д.изк. Васил Стефанов (от 1989 до началото на 2006). Първоначално малката група учени, а след това и секцията полага основите на научната история на българския театър, дискутират се теоретични проблеми на театралната естетика. Секцията е основана от едни от най-изтъкнатите български театроведи, представители на различни творчески поколения – проф. Гочо Гочев, проф. Любомир Тенев, ст.н.с. І ст. д.изк. Невяна Инджева, ст.н.с. І ст. д.изк. Чавдар Добрев, ст.н.с. І ст. д.изк. Георги Саев, ст.н.с. І ст. д.изк. Стефан Танев, ст.н.с. І ст. д.изк. Васил Стефанов, ст.н.с. ІІ ст. д-р Кристина Тошева, Йосиф Конфорти, ст.н.с. ІІ ст. д.изк. Маргарита Брадистилова, ст.н.с. ІІ ст. д.изк. Лиляна Станчева, Яна Мутафчиева, н.с. І ст. д-р Владислав Тодоров, ст.н.с. І ст. д.изк. Елена Владова и др.

Сектор Екранни изкуства е създаден през 1973 г. с основен предмет на научна дейност: кинознание и медиазнание, история и теория на аудиовизуалните изкуства – кино, телевизия, видео, история и теория на средствата за масова комуникация, съвременни технологии в аудиовизуалните изкуства, документация и информационни фондове за екранните изкуства в България. Обектите на научно изследване в сферата на кинознанието и медиазнанието са сред най-динамично развиващите се сфери в съвременното общество и са неразделна част от актуалните културни процеси.
Изследователите от сектор “Екранни изкуства” са членове на световни професионални организации и институции като FIPRESCI (Международната организация на филмовите критици), Society of Animation Studies (със седалище в Калифорния – САЩ), Европейски център за култура (със седалище в Женева) и др. Десетки студии и монографични изследвания на сътрудниците от секцията са излезли у нас и в чужбина през последните години.

Сектор Архитектура изследва и документира архитектурната история и строителната култура по българските земи от античността до днес. Учените от сектор Архитектура (бившите ЦА, ИГА и ИТИГА) все още са водещи у нас в научните изследвания, отнасящи се до теория и история на архитектурата и градоустройството по българските земи и българския принос в световното културно наследство от античността до днес. Изследва се българската и световната архитектурата, която е пряко свързана с историята на цивилизациите, културологията, антропологията, икономиката и съвременните глобални теории за устойчивото развитие.