Изисквания към авторите

Модул "Старо изкуство"

Том на международната конференция
Изкуствоведски четения – Старо изкуство, ИИИзк-БАН, София
 
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ТЕКСТОВЕТЕ ЗА ПУБЛИКАЦИЯ
 

Краен срок за депозиране: 1 юли 
 
Редакторите на поредицата Изкуствоведски четения – модул „Старо изкуство“/Art Readings – Old Art Module възнамеряват да представят тома на SCOPUS и Web of Science (WoS), заради което се стремят да съобразят както целите томове, така и всяка статия в тях със строгите критерии, поставени пред индексиращите се годишни тематични рецензирани списания, които се включват в посочените международни научни бази данни.    
 
Първият етап на подбор и оценка се осъществява от Международния организационен комитета и Международния надзорен съвет на изданието Изкуствоведски четения – модул „Старо изкуство“/Art Readings – Old Art Module, които от 2015 г. насам избират за участие в конференцията само предложенията за доклади, които отговарят на детайлните изисквания за участие: оригиналност на текста и проблематика, която отговаря на темата на форума. След изнасяне на докладите от самите участници по време на конференцията се отправят препоръки, дават се идеи за доразвиване или задълбочаване на изследването от специализираната аудитория по време на дискусията, което представлява втори етап от селекцията. Третият етап е подготовката на текстовете за публикация съгласно всички изисквания на изданието, които са насочени към улесняване и бързо протичане на процеса на blind peer-review.    
 
Всеки текст трябва да бъде представен на съставителите в 2 (два) варианта:
 
ПЪРВИЯТ ВАРИАНТ трябва да съдържа пълни данни за автора и да бъде оформен според указанията, дадени по-долу (моля, вижте ФОРМАТ НА КРАЙНИЯ ВАРИАНТ);
 
ВТОРИЯТ ВАРИАНТ трябва да се представи в отделен, напълно анонимен файл, който съдържа основния текст, без името на автора или неговата месторабота и пр., така че идентичността на автора да не бъде известна на външните за конференцията рецензенти (моля, вижте по-долу ФОРМАТ НА АНОНИМНИЯ ВАРИАНТ).
 
ФОРМАТ НА КРАЙНИЯ ВАРИАНТ
 
В началото на статията Ви трябва да се изпише само заглавието, а същото заглавие и името на автора/те да се изпишат на отделна титулна страница (файл). Името трябва да бъде придружено от първа бележка под линия, която да включва кратко представяне на академичния Ви профил (на английски, ако статията е на български език), напр.:
 
Dsc Ivanka Gergova is a Professor at the Institute of Art Studies, Bulgarian Academy of Sciences, Corresponding Member of BAS, working in the field of Bulgarian and Balkan Orthodox art (15th–19th centuries).
 
Текстът трябва да бъде представен във Word, независимо дали за Mac или PC, шрифт Times или Times New Roman, размер – 12.
 
Обем: не повече от 18 000 знака, включително интервалите. 
 
Aбстракт: под заглавието трябва да бъде добавен абстракт, не повече от 100 думи (600 знака), на езика на статията.
 
Ключови думи: максимум 7, като не повтарят думи/термини от заглавието.
 
Резюме: не повече от 900 знака с разстоянията (на английски или гръцки език за статии на български език).  
 
Илюстрации: не повече от 10, в jpg или tif формат (минимална резолюция 300–600 dpi).
 
Списък на илюстрациите: на английски, френски, немски или български език (всеки списък на български трябва да бъде съпроводен от превод на английски, френски или немски език).
 
Цитиране на гръцки епиграфски и/или палеографски материали: използвайте шрифт  Palatino Linotype font или друг Уникод шрифт, който съдържа необходимите знаци.
 
Цитиране на кирилски епиграфски и/или палеографски материали: използвайте шрифт BukyVede, http://kodeks.uni-bamberg.de/aksl/schrift/bukyvede.htm или CyrillicaOchrid10U (шрифтът може да бъде изтеглен оттук). 
 
Дати: използвайте арабски цифри, т.е. 17th, 18th century, или изписвайте ‘… in the seventeenth century…’, ‘… during the eighteenth century…’ в текст на английски; използвайте латински цифри, т.е. XVIII, XIX в текстове на български и френски.
 
Бележки под линия в основния текст: бележките трябва да бъдат оформяни като бележки под линия. Индексът трябва да бъде въведен с арабска цифра, горен индекс и да предшества, а не да следва препинателния знак, напр.: ‘… testimony1.’; ‘… hermeneiai13, used…’. Библиографската препратка в бележката под линия трябва да бъде представена така: Gergova 2017: 5, ill. 1.  
 
Библиография: в края на текста авторът трябва да представи списък на всички цитирани в текста публикации (Библиография), в азбучен ред, с пълния обхват страници на цитирания източник. Моля, използвайте подзаглавия, за да отделите Извори от Литература.
 
Цитиране на книги:
 
Brown 1988: Brown, Peter. The Body and Society: Men, Women and Sexual Renunciation in Early Christianity. New York.

Цитиране на книги/статии с повече автори:

Zohar, Salamon, Rubin 2016: Zohar, Motti, Amos Salamon, Rehav Rubin. Reappraised List of Historical Earthquakes that Affected Israel and Its Close Surroundings. – Journal of Seismology, No. 20/3, 971–981.

Цитиране на статии в книги/сборници:

Negrau 2015: Negrau, Elisabeta. The Cult of Saints Dadas, Gobdelas, and Casdoa in the Greek Provinces and Wallachia (16th–18th Centuries). In: Heroes. Cults. Saints/Art Readings 2015 (eds. Ivanka Gergova, Emmanuel Moutafov). Sofia, 263–276.

Цитиране на статии в научна периодика:

Mouriki 1997: Mouriki, Doula. The Portrait of Theodore Studite in Byzantine Art. – Jahrbuch der österreichischen Byzantinistik, No. 20, 243–244.
 
Цитиране на магистърски тези и дисертации:

Tričkovska 2008: Tričkovska, Julija. Делата во Македонија на сликарското
семејство на Михаил од Самарина [Delata vo Makedoniјa na slikarskoto semeјstvo na Mihail od Samarina]. PhD Dissertation, Faculty of Philosophy. Skopje.
 
 
Цитиране на книги и статии на кирилица и гръцки:  
 
Моля, обърнете внимание, че всички имена на кирилица трябва да бъдат предадени в латинска транскрипция; заглавията трябва да бъдат дадени на кирилица и транслитерирани на латиница в квадратни скоби [].
 
Напр. Dinova-Ruseva 2010: Dinova-Ruseva, Vera. Социо-психологически етюд върху личността и творчеството на Захарий Зограф [Sotsio-psihologicheski etyud varhu lichnostta i tvorchestvoto na Zahariy Zograf]. – Art Studies Quarterly, No. 4, 3–10.
 
Shchepkina 1974: Shchepkina, Marfa. Тератологический орнамент [Teratologicheskiy ornament]. In: Древнерусское искусство. Рукописная книга [Drevnerusskoe iskusstvo. Rukopisnaya kniga]. 2. Moscow, 219–239.
 
Mijović 1973: Mijović, Pavle. Менолог. Историjско-уметничка истраживања [Menolog. Istorijsko-umetnička istraživanja]. Belgrade.
 
 
За транслитериране от български и руски вж.:
http://2cyr.com/?7 
 
За транслитериране на сръбска и македонска кирилица вж.: http://www.lexilogos.com/keyboard/serbian_conversion.htm 
 
Моля, обърнете внимание, че всички имена на гръцки трябва да бъдат транслитерирани на латиница.  
 
Напр. Kalogeropoulos 1926: Kalogeropoulos, Nikolaos. Μεταβυζαντινή και νεοελληνική τέχνη. Athens.
 
За транслитериране от гръцки вж.:
 http://gr.translit.cc/
 
ФОРМАТ НА АНОНИМНИЯ ВАРИАНТ
Освен очевидната необходимост да бъдат махнати имена и служебна принадлежност в заглавието на основния ръкопис, трябва да се предприемат по-нататъшни стъпки, за да се осигури готовността на ръкописа за процеса на рецензиране. Моля, уверете се, че:

  1. използвате безлична конструкция, когато се позовавате на предишни свои публикации,  напр. ‘… as it has been shown before’, следвано от [Anonymous 2009];
  2. Вашите илюстрации не съдържат никакви идентификации на Вашата професионална принадлежност/месторабота;
  3. цитирате вече публикувани Ваши трудове като: ‘[Anonymous 2003]’;
  4. Изреждате своите публикации в библиографията накрая като: ‘[Anonymous 2007], детайли, изпуснати за целта на рецензирането’;
  5. не сте упоменали финансиращи изследването Ви институции;
  6. не сте изказали благодарност към колеги и институции;
  7. не сте използвали в имената на файловете информация, която би могла да разкрие вашата самоличност и че други означения на компютърния документ са също анонимни.

NOTATE BENE: всички автори трябва да се уверят, че подадените за печат материали са форматирани съобразно стиловите насоки. Отговорността за езиковите и стилистичните качества на всички статии лежи изцяло върху техните автори. Настойчиво препоръчваме всички текстове, които не са писани на майчин език, да бъдат четени и коригирани от човек, на когото езикът е роден или поне от съответен филолог. Текстове, които са изпратени след крайния срок и/или не са съобразени с дадените по-горе указания, за съжаление, ще бъдат отхвърлени.
 
Моля, изпратете и двата варианта на доклада си на art.readings.2023@gmail.com  до 1 юли на съответната година, в която се е провела конференцията. Съставителите ще уведомят авторите за резултатите от рецензирането до 1 октомври същата година.