Изкуствознание и изобразителни изкуства

Целта на обучението по специалността Изкуствознание и изобразителни изкуства, професионално направление 8.1., Теория на изкуствата, е да подготви компетентни изследователи в областта на историята и теорията на изкуството, съвременните художествени процеси; тяхното документиране, организиране и теоретично осмисляне; художествената практика с широкия й диапазон, включващ разнородни проявления, от организацията на изложби и различни художествени публични акции, до поддържането и представянето на музейни експозиции в съответствие с актуалните световни тенденции в музеологията; специалисти в областта на визуалната култура, българска и чуждестранна, с оглед идейните тенденции на съвременната научнотеоретична и изследователска мисъл.

Институтът за изследване на изкуствата има огромен опит в подготовката на докторанти по Изкуствознание и изобразителни изкуства. Десетки са защитилите и впоследствие реализирани учени в сектор Изобразителни изкуства. Изследванията им обхващат целия диапазон от научна проблематика, свързана с изкуството – от неговата по-ранна история, късноантична, римска, ранновизантийска и поствизантийска от ХV-ХVІІІ в., през проблемите на модернизма на ХХ век в контекста на европейската и световна култура; промените във визуалния език при постмодернизма  и визуалния език на изкуството в България от средата на ХХ до първите години на ХХІ в., до въпроси, отнасящи се до художествената педагогика и комуникативните, образователни и естетически параметри на музейната практика.

Докторантите по специалността Изкуствознание и изобразителни изкуства разполагат с всички условия за пълноценно научно общуване в академична среда. Всеки докторант се обучава по индивидуален план, под научното ръководство на специалист от института и активната помощ на целия научен състав на сектор Изобразителни изкуства.

Постоянната комисия по хуманитарни науки и изкуства на заседание от 28.05.2020 г. (Протокол № 10), взе следните решения

  1. Дава програмна акредитация на образователна и научна степен “доктор” по докторска програма Изкуствознание и изобразителни изкуства в Институт за изследване на изкуствата на Българска академия на науките, в професионално направление 8.1 Теория на изкуствата от област на висше образование 8. Изкуства, на основание на обща оценка 9.12 (девет цяло и дванадесет стотни).
  2. Определя срок на валидност на акредитацията ШЕСТ ГОДИНИ, до 14.10.2026 г., в съответствие с чл. 79 (4) от ЗВО.