Музикознание и музикално изкуство

Целта на обучението по специалността Музикознание и музикално изкуство, професионално направление 8.3., Музикално и танцово изкуство, е да подготви компетентни изследователи в областта на съвременната музика, текущите музикални процеси, както и самото композиторско творчество, българско и чуждестранно, с оглед на тенденциите в съвременната научнотеоретична и изследователска мисъл. Задача на сектора е да осигури приемственост между поколенията в музикознанието. Спецификата на научноизследователската работа се свързва с културноосмислящия прочит на музикалноисторическия процес в разнообразните му прояви, наблюдавани по отношение на самия научноизследователски предмет и във връзка с развитието на самата научна дисциплина, с оглед на една по-гъвкава рефлексия спрямо по-нови проблемнотеоретични аспекти, назряващи в полето на музикалната наука.

Институтът за изследване на изкуствата има натрупан опит в подготовка на докторанти по специалността Музикознание и музикално изкуство. Десетки са защитили и впоследствие реализирани учени в предишните десетилетия. От 2004 г. по специалността Музикознание и музикално изкуство се обучават и докторанти от чужбина. Показателна в тази насока е и професионалната реализация на обучаваните докторанти, впоследствие видни учени и изследователи.

В своята повече от 50-годишна история сектор Музика към Института за изследване на изкуствата при БАН осъществява специализирана подготовка на докторанти по всички музикални направления.

С оглед на разширяването, актуализирането и профилирането на проблемния обхват в научноизследователското познание секторът разкрива и профилирани докторантски програми, свързани с музикална медиевистика, изследване на популярната музика, изследвания за музикален театър – опера, балет, оперета, мюзикъл, етномузикология, джаз, поп и рок, сценична и екранна музика, които допълват традиционно ориентираните образователни направления. Показателно в този смисъл е нарастващото внимание например към спецификата на масмедийната култура, както и на особената роля, която играят съвременните глобализационни процеси в днешното битие на локалните музикални култури.

Постоянната комисия по хуманитарни науки и изкуства на заседание от 28.05.2020 г. (Протокол № 10), взе следните решения:

  1. Дава програмна акредитация на образователна и научна степен “доктор” по докторска програма “ Музикознание, музикално и танцово изкуство ” в Институт за изследване на изкуствата на Българска академия на науките, в професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство от област на висше образование 8. Изкуства, на основание на обща оценка 9.09 /девет цяло и девег стотни).
  2. .Определя срок на валидност на акредитацията ШЕСТ ГОДИНИ, до 14.10.2026 г., в съответствие с чл. 79 (4) от ЗВО.