Театрознание и театрално изкуство

Целта на обучението на докторанти по специалността Театрознание и театрално изкуство, професионално направление 8.4., Театрално и филмово изкуство, е да подготви компетентни познавачи и изследователи на театралното наследство и съвременните театрални процеси. Днес обективното проучване на специфичните особености на историческото и актуалното развитие на националното сценично изкуство и осмислянето му в контекста на европейското са особено важни за българската театрална наука и за хуманитаристиката ни като цяло. Особено необходими, както за разширяването на знанието за театъра, така и за обновяването и усъвършенстването на непосредствената театрална практика, са и теоретичните изследвания на основните елементи на театралния процес (изкуството на актьора, режисьора, сценографа; промените в техните позиции и взаимоотношения в съвременното представление; новите възгледи за драматургичния текст и мястото му в спектакъла; критическата рецепция и т.н.) и сравнителните проучвания на отделни периоди, естетически движения, значими проблеми и явления. Именно в посочените много актуални за днешната ни театрална наука и практика тематични посоки се осъществява обучението на докторантите по Театрознание и театрално изкуство в Института за изследване на изкуствата. На това се дължи стабилният интерес към специалността и високият процент на приложимост на знанията и уменията на завършилите специалисти като преподаватели, изследователи, драматурзи в театри, автори на книги и статии. През 2015 г. е обучаван един редовен докторант, един е отчислен с право на защита. Институтът за изследване на изкуствата провежда обучение на докторанти по специалността Театрознание и театрално изкуство в съответствие със съвременните тенденции в развитието на театралната наука и практика. При днешното високо развитие на електронните технологии съществен момент в изучаването на театралните процеси е натрупването и анализът на максимално изчерпателна информация и фактологичен материал. Друга основна посока е усвояването и използването на интердисциплинарни изследователски стратегии, което изисква, освен необходимите специализирани познания, и запознаване с методите на различни дисциплини от сферата на хуманитаристиката като философия, естетика, антропология, теория на литературата и т.н. Подготовката на докторанти по специалността Театрознание и театрално изкуство в Института за изследване на изкуствата се осъществява от сектор Театър във всички области на театралната наука и практика: История; Теория; Критика; Режисура; Актьорско изкуство; Сценография; Инфраструктура, организация и управление на театъра; Театрална педагогика; Документация и архив; Културна политика в областта на изпълнителските изкуства.

Постоянната комисия по хуманитарни науки и изкуства на заседание от 28.05.2020 г. (Протокол № 10), взе следните решения:

  1. 1. Дава програмна акредитация на образователна и научна степен доктор по докторска програма Театрознание и театрално изкуство в Институт за изследване на изкуствата на Българска академия на науките, в професионално направление 8.4 Театрално и филмово изкуство от област на висше образование 8. Изкуства, на основание на обща оценка 9.07 (девет цяло и седем стотни).

    2. Определя срок на валидност на акредитацията ШЕСТ ГОДИНИ, до 14.10.2026 г., в съответствие с чл. 79 (4) от ЗВО.