21 яну 2019

Публична защита

Институтът за изследване на изкуствата, БАН, ще проведе на 05.02.2019 г. от 11 ч. в заседателна зала 1, ул. Кракра 21, публична защита на дисертационния труд Многогласни Богородични песнопения в творчеството на български и руски автори ат средата на ХiХ до края на ХХ век за присъждане на образователната и научна степен доктор на редовната докторантка Росица Илиева Николова с научен ръководител чл.- кор. проф. Светлана Куюмджиева. Рецензенти: доц. д-р Стефка Венкова-Мошева и проф. д-р Юлиан Куюмджиев; членове на научното жури: проф. д-р Анда Палиева, проф. д. н. Марияна Булева, доц. д-р Явор Генов.
Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване на ИИИзк, ул. Кракра 21.