21 фев 2020

Предимства и предизвикателства на късите форми

_-_-__7_6Книгата се състои от 4 части и заключение и съдържа всички задължителни справочни материали, като библиография, филмография, резюме, индекс на имената.

Още в началото са заявени целите, които авторката си поставя и е изяснен принципът, който ще е валиден за целия текст и върху който е изградена книгата – яснотата, както в мотивите и обосновката, така и в изказа, а също и в изводите. Това улеснява четенето и разбирането на написаното. С други думи текстът на Петя Александрова е научен труд, но за по-широка аудитория, което е несъмнено достойнство на книгата.

Темата за късометражните филми е интерпретирана от възможно най-много гледни точни – както през количеството реализирани филми, така и през оценката за тяхната естетическа стойност, през синтезираното представяне на културологичния контекст и със съответните изкуствоведски изводи. Късометражните филми са анализирани хронологически, естетически, дефинитивно.

Заглавие: Предимства и предизвикателства на късите форми
Автор: Петя Александрова
ISBN: 9789548594837
Година: 2020
Категория: монография