4 мар 2020

Осигуряване на различни видове софтуер за нуждите на Института за изследване на изкуствата към Българска академия на науките в изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), разделена на 2 обособени позиции

Срок за представяне на оферти: 26.03.2020 г. до 17:00 ч.

Съобщение: Уведомяваме всички заинтересовани лица, че на основание чл. 3, т. 1 ЗМДВИП срокът за обжалване на Решение № 93-РД-08 от 04.03.2020 г. за откриване на процедурата спира да тече, считано от 13.03.2020 г.
 
Съобщение: Във връзка с Методическо указание на Агенцията по обществени поръчки с Рег. номер: МУ – 6 от 16.04.2020 г. уведомяваме всички заинтересовани лица, че срокът за обжалване на Решение № 93-РД-08 от 04.03.2020 г. за откриване на процедурата се възобновява, считано от 17.04.2020 г., и е до 25.04.2020 г. включително.

Решение за откриване на процедура
04.03.2020 г.
Обявление за поръчка – Директива 2014/24/ЕС / ЗОП
04.03.2020 г.
Документация
04.03.2020 г.
Проект на договор
04.03.2020 г.
Образци на документи
04.03.2020 г.
Приложение ЕЕДОП
04.03.2020 г.
Методическо указание за попълване на ЕЕДОП
04.03.2020 г.

Обявление за изменение
21.04.2020 г.

Протокол
23.06.2020 г.
Решение за класиране
23.06.2020 г.

Договор №12 – РД  от 11.05.2020 г.  с "Смарт Софт" ЕООД
14.10.2020 г.
Договор №13 – РД  от 11.05.2020 г.  с "Смарт Софт" ЕООД
14.10.2020 г.

Обявление за възложена поръчка
14.10.2020 г.

Обявление за приключване на договор №12
12.11.2020 г.
Обявление за приключване на договор №13
12.11.2020 г.