27 юни 2023

ПОКАНА ЗА ПУБЛИКАЦИЯ В СПИСАНИЕ ПРОБЛЕМИ НА ИЗКУСТВОТО / ART STUDIES QUARTERLY, 2023, № 4

Сп. ПРОБЛЕМИ НА ИЗКУСТВОТО – № 4, 2023
Редакционната колегия на списание Проблеми на изкуството/ Art Studies Quarterly се обръща към потенциални автори (утвърдени и млади учени) да представят своите предложения за висококачествени теоретични студии, статии и рецензии, които да бъдат публикувани в брой 4 на изданието за 2023, предвиден да излезе от печат до 15 декември (петък) 2023.
 
Тема на брой 4/2023: ОТВОРЕНИ ДИАЛОЗИ
 
Настоящият брой е посветен на контактните зони между различните изкуства – перформативни, визуални, музикални и екранни (театър, кино, опера, танц, цирк, фотография, архитектура и пр.) в широка глобална и хронологична рамка на приемственост и диалог. Целта е изследователските текстове да представят (не)възможните ареали, където дифузират разнообразни конвенции, наративи и естетически системи. Има ли в исторически и в съвременен план граници между образите на изкуствата? Дали днес все по-активно се стараем да заличим лимесите отделящи изкуствата? Или напротив – настояваме за съхраняващи канонични линии, които не бива никога да се пресичат? Докъде водят отворените диалози между съвременност и традиция, Изток и Запад, класическо и ултрамодерно? Обогатява ли се, променят ли се изкуствата в своите застъпващи се и/припокриващи се зони на взаимоповлиявания? Можем ли да говорим за нов, интердисциплинарен модел в глобалните артефакти?

  • Диалогът между старо и ново / Изток и Запад в изкуствата: случване и неслучване;
  • Изкуства, изкуствен интелект и диалог: човешки и нечовешки диалог; arts, techné и технология;
  • Ново изкуство и стари технология / старо изкуство и нови технологии;
  • Диалогичните форми през изкуството и културното им въздействие – вчера, днес, утре;
  • Транснационални диалози през изкуствата;
  • „Езикови“ разминавания в преодоляването на границите между изкуствата (езикови в смисъл език на киното, език на театъра – т.е. в кодирането на условността);
  • Интер-, трансдцисциплинарност и хибридност – изграждане на мостове;
  • Граници-табута в изкуствата  или за невъзможната ситуация на диалог;
  • Власт и публики – реакции на диалога.

 
Приоритет ще бъде даден на оригинални текстове, посветени на неизследвани или слабо изследвани проблеми в рамките на очертаните тематични кръгово.
 
Потенциални автори са поканени да предложат своите резюмета на статии/студия/ рецензия (до 1000 знака) и кратка биографична справка на автора (до 500 знака) до 24 юли 2023 (понеделник).
Завършените студии трябва да бъдат в обем до 45 000 знака; статиите – до 18 000 знака; а рецензиите – между 8 000 и 12 000 знака.
Всички текстове (на български или на английски език) трябва и да бъдат депозирани в редакцията и на водещия редактор. Срок за изпращане:  15 септември 2023 (петък).
Всички статии подлежат на процедура по двойно „сляпо“ рецензиране. Броят предстои да излезе до 15 декември 2023.
Всички подадени статии ще бъдат обект на двойно анонимно рецензиране. Изискванията към ръкописите можете да видите тук:
(български) https://artstudies.bg/?page_id=8356
(английски) https://artstudies.bg/?page_id=8448&lang=en
Проблеми на изкуството е издание на Института за изследване на изкуствата, БАН. То се реферира в European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS).
Списанието е в процес на кандидатстване за рефериране в Web of Science –
https://portal.issn.org/api/search?search[]=MUST=default=Problemi+na+izkustvoto&search_id=14185506#
 
С интерес очакваме вашите заявки за текстове, насочени към очертаването на нови посоки и теми в историята на киното, които сме готови да публикуваме в книжка 4-та (декември) на списание Проблеми на изкуството / Art Studies Quarterly за 2023.
 
Моля, изпращайте заявките си на имейл адреса на списанието: probleminaizkustvoto@gmail.com

и до редактора на броя andronika.martonova@gmail.com       
 
Благодаря Ви!
Проф. д-р Андроника Мàртонова – Института за изследване на изкуствата – БАН,  съставител и редактор на броя