26 май 2024

Рецензии и становища за дисертацията на Ева-Мария Иванова

На 26 юни 2024 г., сряда, от 11:00 ч. научното жури, назначено със заповед № 82-РД / 26.02.2024 г., по решение на Научния съвет на Института за изследване на изкуствата, БАН (протокол № 2, т. 8 / 23.02.2024 г.), в състав:
доц. д. н. Боян Манчев, НБУ
чл.- кор. проф. Иванка Гергова, ИИИзк
доц. д-р Катерина Гаджева, ИИИзк, председател
доц. д-р Наталия Христова, НБУ
проф. д. н. Петер Цанев, НХА

ЩЕ ПРОВЕДЕ
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА
 
НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
 
ХУДОЖЕСТВЕН И ЖИЗНЕН ОПИТ У КАРОЛ РАМА И ЛИКА ЯНКО –
ДВА СЛУЧАЯ НА ХУДОЖНИЧКИ ОТ ХХ ВЕК В ЕВРОПА
 
НА ОТЧИСЛЕНАТА С ПРАВО НА ЗАЩИТА РЕДОВНА ДОКТОРАНТКА
КЪМ СЕКТОР ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА ПРИ ИИИзк
 
ЕВА-МАРИЯ ИВО ИВАНОВА
 
ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР
ПО НАУЧНАТА СПЕЦИАЛНОСТ ИЗКУСТВОЗНАНИЕ И ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА, 8.1.

 
доц. д. н. Боян Манчев, рецензия
доц. д-р Катерина Гаджева, рецензия
чл.- кор. проф. Иванка Гергова, становище
доц. д-р Наталия Христова, становище
проф. д. н. Петер Цанев, становище
 
Ева-Мария Иванова, автореферат
 
Рецензии и становища английска версия:
 
Assoc. Prof. Boyan Manchev, DSc, review
Assoc. Prof. Katerina Gadzheva, PhD, review
Corr.- Mem..Prof. Ivanka Gergova, DSc, opinion
Assoc. Prof. Natalia Hristova, PhD, opinion
Prof. Peter Tzanev, DSc, opinion
 
Eva-Maria Ivanova, abstract
 
Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване на Института, ул. Кракра 21, между 10:00 и 13:00 ч.