6 фев 2017

Обществена поръчка с предмет „Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на БАН и самостоятелните звена на БАН“, открита с Решение № ОП-2 от 25.08.2016 г. на БАН (преписка рег. № 01175-2016-0006 в АОП)