10 ное 2015

ДВЕ ПУБЛИЧНИ ЗАЩИТИ ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР

4062c4445670dbf533588e5c81f6a890На 2 и на 3 ноември 2015 година в заседателната зала на Института за изследване на изкуствата докторантът на самостоятелна подготовка арх. Александър Смолянов и задочната докторантка арх. Мила Никифорова от сектор Архитектура представиха дисертационните си трудове пред членовете на научните журита, колеги и гости.
За разработките си “Съвременни тенденции в градоустройствената теория” (А. Смолянов) и “Многофункционални интегрирани комплекси (МИК) в градовете през втората половина на ХХ и началото на ХХІ век” (М. Никифорова) те получиха положителни рецензии и становища и единодушно им беше присъдена образователната и научна степен доктор по научната специалност Теория и история на архитектурата.