АРХИВ „ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА“

Началото на този архив се свързва с името на Асен Василиев. Като научен сътрудник в Института за изобразителни изкуства, той развива системна събирателска дейност, която води до натрупването на голям масив от архивни документи, фотографии и артефакти. През 50-те години на ХХ в. той извършва посещения и анкети в домовете на редица български художници, записва спомени и автобиографии, получава снимки и документи от техните лични архиви. По-късно голямата част от тези материали са предадени в Научния архив на БАН и днес са в основата на сбирка № XIII (Изкуствознание).

Архивът на Института за изобразителни изкуства се обогатява и от експедиции и работа на терен, както и с материали, събирани за монографии на сътрудниците на института, посветени на значими паметници на старото българско изкуство или отделни художници. Теренната работа е важна и за натрупването на огромен фотографски архив.

През 60-те и 70-те години е създадено звено от проучватели, които издирват архивни материали и библиография за български художници.

В настоящия момент архив „Изобразителни изкуства“ съхранява следните масиви:

Фотоархив (негативи, диапозитиви, стъклени плаки, черно-бели фотографии). Фондът съдържа над 100 000 кадъра, датиращи от средата на миналия век до наши дни. В архива се съхраняват фотографии на средновековни църкви и манастири, стенописи, икони, иконостаси, църковна утвар, щампи, ръкописи, антични художествени паметници, кавалетни и монументални творби на български художници. От 60-те години на ХХ в. до наши дни системно са документирани колективни и индивидуални изложби, както и творби на български художници от различни поколения. Значителен принос във формирането и обогатяването на архива имат редица фотографи, работили в ИИИзк, като Димитър Карадимчев, Мария Радева, Константин Шестаков, Людмил Донков, Екатерина Зашева, Анатоли Михайлов, Антон Петков и др.

Архиви на хартиени носители (документи, ръкописи, писма, рисунки, машинописни копия, ксерокопия, статии от периодичния печат).

Библиографски архив за художници
Съдържа около 20 000 фиша, подредени по азбучен ред, с информация за български художници (общи художествени изложби, индивидуални изложби, репродукции, статии за тях, издирени в периодиката, или за споменаването им в общи статии за българското изкуство от същия период).

Персонални фондове
В момента се работи по описването и сигнирането на фонда „Боряна и Благой Дживджанови“, който съдържа фотографии и иконографски схеми на реставрирани от тях обекти.