Ново българско изкуство

Състав:
проф. д-р Ирина Генова
доц. д-р Катерина Гаджева
гл. ас. д-р Мария Митева, ръководител
проф. д-р Милена Георгиева   
гл. ас. д-р Наташа Ноева

Асоциирани членове с мандат 4 години:
доц. д-р арх. Елена Иванова, от 24.09.2021 до 24.09.2025 г.

Докторанти:
Ивета Челебиева (редовно обучение, от 01.01.2024 до 01.01.2027 г.)