Катерина Гаджева

10 май 2018

Катерина Гаджева

Катерина Гаджева
доц. д-р
Сектор "Изобразителни изкуства", изследователска група "Ново българско изкуство". Области на научни изследвания: история и теория на фотографията, българско изкуство след 1944 г., детска илюстрация от втората половина на ХХ век.
 

2010 – Защитена дисертация на тема “Между желаното и действителното. Фотография и “нагледна агитация” в България – 1948-1956”. Научен ръководител – проф. д. изк. Чавдар Попов. Национална художествена академия, катедра “Изкуствознание”.
 
2004 – Магистър по изкуствознание с дипломна работа на тема “Фотографията – първоизточник на нова ритуалност”. Научен ръководител чл. кор. проф. д. изк. Елка Бакалова. НБУ, Департамент “История на културата”, Програма “Изкуствознание”.

Специализации
Лудвиг-Максимилиан Университет, Мюнхен, Германия
Европейски университет, Санкт-Петербург, Русия.

Година на постъпване в ИИИзк
2012 г.

Публикации
Монографии: Между желаното и действителното. Фотографските илюстрации в българските периодични издания 1948-1956. София, 2012.

Избрани сатии:
The History of Bulgarian Photography (1900-1938). –In: The History of European Photography, Vol. 1. Central European House of Photography, Bratislava, 2011, pp. 108-113.

Parades sportives et défilés de masse, images des années 1950. –In: La photographie, mythe global et usage local. Paris, 2012, 83-99.

Зараждане и равитие на фотографското образование в България. –Проблеми на изкуството, 2013, № 4,13-19.

History of Bulgarian Photography 1939-1969. –In: History of European Photography, Vol. II. Bratislava, FOTOFO, 2014, 47-58.

Първи национални фотографски изложби в България. Организация на фотографския живот в страната през 60-те години на ХХ в. –Проблеми на изкуството, 2014, №4, 3-9. 

Pictoral Photography in Bulgaria: Origins and Development. –Uncommon Culture, Vol. 5, №9-10, 96-101. Torun, Poland, 2014.

Between Tradition and Modernisation. Representations of Women in Photographic Illustrations in Bulgarian and Soviet Popular Magazines (1948-1956). –In: L'HOMME. Europäische Zeitschrift für Feministische Geschichtswissenschaft, Band 26, №2, Köln, 2015, рр. 33-48.

Bulgaria Through the Eyes of Foreigners During the 1960s. Photographic Representations of the "Tourist Paradise". –The Multi-mediatized Other. The Construction of Reality in East-Central Europe, 1945-1980, Budapest, 2017, 536-555. 

Жените в българската фотография. Фокус върху 70-те години на ХХ век. –Проблеми на изкуството, № 1, ИИИзк, БАН, 2019, 13-21. 

Ролята на фотографията в процеса по формиране на рационалния социалистически потребител в България през 60-те години на 20-ти век. –Балканистичен форум, 2019, № 1, 135-146.

Първите илюстрации към приказката "Червената шапчица". –Проблеми на изкуството, 2019, № 2, 3-10.

Childless mothers. The image of socialist women in Bulgarian press photography during 1950s. Cold Revolution. Socialist Realsms in Central and Eastern Europe, Zachęta – National Gallery of Art, Warsaw, Poland, 2020.

Куклата в света на българското социалистическо дете. Поглед към илюстрованите книжки от 50-те години на ХХ век. –В: Куклата – художествени и образователни аспекти, ИИИзк, БАН, 2020, 105-129.

По въпроса за появата и развитието на фотографската теория в България. –Проблеми на изкуството, 2020, № 4, 3-8.
Социалистическата мода и фотографията. Поглед към списание „Лада” от 60-те години на ХХ в. –В: Българският социализъм: идеология, всекидневие, памет. София, 2021, 227-243. 

"Един ден той сам ще ме открие и ще ме спаси". Мечата за принца, познат от приказките на Шарл Перо и Братя Грим и придружаващите ги илюстрации. –Балканистичен форум, 2021, № 4, 183-194.

Българските илюстрации към приказката "Червената шапчица" – поглед към ХХ век. –В: Изкуствоведски четения 2021. Персоналия. София, ИИИзк, 2022, 269-284.

Представителни научни проекти
Дългосрочен проект на ИИИзк "Българските художници за децата":
2013 г. Александър Божинов – участник в проекта
2014 г. Стефан Баджов – участник в проекта
2015 г. Бинка Вазова – ръководител на проекта
2019 г. Иван Пенков – участник в проекта

Основни области на водените лекционни курсове във ВУЗ
История на световната фотография, история на българската фотография, теория на фотографията, българското изкуство от втората половина на ХХ век.