Маргарита Куюмджиева

20 мар 2017

Маргарита Куюмджиева

Маргарита Куюмджиева
доц. д-р
ИГ Средновековно и възрожденско изкуство. Заместник директор на ИИИзк
 

Основни области на научните изследвания: история и теория на християнското изкуство, православно изкуство по българските земи и на Балканите, старозаветни теми в християнското изкуство, иконография на Св. Троица, връзки между българските земи, Влашко и Молдавия през късното средновековие, художествени центрове на Балканите, зографи

1995 – магистър по Изкуствознание, Национална художествена академия, защитена дипломна работа: "Стенописите на старата църква на Струпецкия манастир", ръководител доц. д-р Георги Геров.
2002 – PhD, Институт за изследване на изкуствата (ИИИзк), Българска академия на науките, защитена дисертация: "Старозаветни теми в монументалната живопис от XV-XVII век (в паметниците на територията на съвременна България)", ръководител проф. д. изк. Елка Бакалова.
2001-2003 – специалист в сектор Изобразителни изкуства, ИИИзк.
2003-2007 – асистент, изследователска група Средновековно и възрожденско изкуство, ИИИзк.
2007-2018 – главен асистент, изследователска група Средновековно и възрожденско изкуство, ИИИзк.
от 2018 – доцент, изследователска група Средновековно и възрожденско изкуство, ИИИзк.

Основни публикации
Книги:
Ликът на Бога. Изображенията на Св. Троица в православното изкуство. ИИИзк, С., 2020, 233 с., ISBN 978-954-8594-94-3.
Статии и студии:
Extra-Biblical Sources for the Iconography of the Prophet Moses in Byzantine and Post-Byzantine Painting. – In: Biblia Slavorum Apocryphorum. Vetus Testamentum, Lodz, 2007 =Fundamenta Europaea 2007, 6-7, 4: 151-161.
Иконография на вечността. Някои бележки за образа на Ветхий денми в живописта от поствизантийската епоха. –Старобългарска литература 2007, 37-38: 187-207.
The Face of God’s Divinity: Some Remarks on the Origin, Models and Content of the Trinity Images of Synthronoi Type in Post-Byzantine Painting. – Scripta & e-Scripta 2007, 5: 161-182. (= КУЮМДЖИЕВА, Маргарита. Ликът на Бога. Изображения на св.Троица от типа Съпрестолие в пост-византийската живопис – произход, съдържание, модели. – Слово и образ 2009, 1: 60-70)
David Rex Penitent: Some Notes on the Interpretation of King David in Byzantine and Post-Byzantine Art. – In: Modeles Bibliques Du Pouvoir Et Du Droit: Actes Du Colloque International, Bucarest, New Europe College 2005, Peter Lang 2008, 133-152.
Функционална специфика на старозаветните сцени в късносредновековната църковна живопис: Гостоприемството на Авраам. – В: От Честния пояс на Богородица до коланчето за рожба. Изследвания по изкуствознание и културна антропология в чест на проф. Елка Бакалова, София 2010, 167-178.
Ветхий денми във византийската живопис. – Проблеми на изкуството 2011, 2: 3-12.
Към въпроса за българо-румънските връзки през ХVІІ век: дарителската дейност на Матей Басараб. – В: Етрополската книжовна школа и българският ХVІІ век, София 2011, 286-296.
Stroe and Vişa’s cross from 1642: Object revisited. – In: Aut Viam Inveniam Aut Faciam: in Honorem Stefan Andreescu (Volume with collected works dedicated to 65 anniversary of Professor Stefan Andreescu), Iasi 2012, 623-635.
Some Notes on Moses as a Biblical Model of Leadership and Moses’ Vita in the Frescoes of the Suceviţa Monastery. – Analele Putnei 2013, 1: 367-386.
In the Shadow of Your Wings: An Unusual Image of St. Parascheva? – Analele Putnei 2014, 1: 11-27.
Creation of the World and Adam and Eve in Post-Byzantine Art: Some Notes on Genesis Cycles in Arbore and Sucevita. – Analele Putnei 2015, 1: 233-247.
Отново за резбования кръст от църквата „Св. Димитър” в Свищов. – Проблеми на изкуството 2015, 2: 3-7.
За св. Петка, образите с крила и грешките. – В: Герои. Култове. Светци. Изкуствоведски четения 2015. Институт за изследване на изкуствата, БАН, 2015, 275-292.
Some Remarks on Donations by the Wallachian Prince Matei Basarab in Bulgarian Territories. – In: Histoire, mémoire et dévotion. Regards croisés sur la construction des identités dans le monde orthodoxe aux époques byzantine et post-byzantine, ed. Radu G. Păun, La Pomme d'or, Seyssel 2016, 185-205.
On the Interrelations Between Wallachia and Bulgarians During the 17th Century: Benefactors and Beneficiaries. – Revue des études sudest européennes LIV, 2016, 1–4: 145-164.
Imaging the Evil in the First Chapters of Genesis: Texts behind the Images in Eastern Orthodox Art. – Studia Ceranea 6, 2016, 377-396.
Visualizing God’s Eternity: the Ancient of days in Orthodox Art from the Byzantine Era. – In: Medieval Bulgarian Art and Letters in a Byzantine Context, Съст. Е. Бакалова, М. Димитрова, М. А. Джонсън, издателство Гутенберг, 2017, 160-191.
Revisiting a Hypothesis: Abraham's Hospitality as Icon Above the Doors of the Late Medieval Iconostasis. – In: Art Readings 2018. Marginalia. IAS – BAS, Sofia 2019, 191-204.
God's Punishment for King David's Census in the Religious Art of the Balkans: Texts, Images and Contexts. – In: Art Readings 2019. Patterns – Models – Drawings. IAS – BAS, Sofia 2020, 75-90.
Представителни проекти
№ОХН 802, Фонд Научни изследвания към МОН, тема Корпус на стенописите от ХVII век по българските земи, ръководител проф. д-р Бисерка Пенкова, член на научния екип, 1998-2001
Българо-румънски проект по програмата за Международно сътрудничество в рамките на междуакадемични договори – БАН (ЕБР) с тема Модели, изображения и дискурси на властта през средновековието на Балканите/Modeles, images et discours du pouvoir au Moyen Age balkanique, ръководител от българска страна, 2010-2016.
№ДФНИ К02/8, Фонд Научни изследвания към МОН, тема Пътищата на балканските зографи и поствизантийското художествено наследство в България, ръководител проф. д-р Бисерка Пенкова, член на научния екип, 2015-2017.
№ДФНИ-К02/7 от 12.12, Фонд Научни изследвания към МОН, тема Корпус на църковната стенопис от първата половина на XIX век в България, ръководител проф. д-р Емануел Мутафов, член на научния екип, 2015-2017.
Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, МОН, проект "Актуализация и подготовка за печат на Корпус на стенописите от XVI век в България“, ръководител проф. д-р Бисерка Пенкова, 2019-2022, член на научния екип.